กฎหมาย    จิตวิทยา    ประวัติศาสตร์    ปรัชญาและศาสนา    พาณิชยศาสตร์และการบัญชี    ภาษาและวรรณคดี    ภาษาศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ
 รัฐศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   สังคมวิทยาและมานุษวิทยา   สังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน   สื่อสารมวลชน   อื่นๆ   
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล
   พิมพ์ครั้งที่ 5  แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 392 หน้า, ราคา 420 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การเงินส่วนบุคคล.
           HG179          332.024

   ISBN  978-974-9900-31-4     บาร์โค้ด   9789749900314
         ผู้แต่ง : สุขใจ น้ำพุด, รศ.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : พณ.บ. (บริหารการเงินและการธนาคาร), พณ.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         ผู้แต่ง : อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), พณ.ม. (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้จักจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบโดยการจัดทำงบการเงินอย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้เกิดการออมและใช้เงินออมลงทุนหาผลประโยชน์โดยเน้นหลักทฤษฎีการปฏิบัติ ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมด้วยการรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและการพักผ่อนบันเทิง ตลอดจนการวางแผนการเงินสำหรับอนาคตเพื่อสร้างความหวัง และเป็นกำลังใจให้กับบุคคลในวัยเกษียณอายุ นอกจากนั้นยังใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planner) ในงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการพนักงานบริษัทต่างๆ หรือธุรกิจที่มีบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านนี้ เป็นต้นว่าธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพ บริษัทเงินทุน บริษัทจัดการลงทุน สำหรับงานกฎหมายและผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน่วยงานที่ปรึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

การบริหารการตลาด
   พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2552, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 212 หน้า, ราคา 230 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การตลาด.            2. การตลาด-การบริหาร.
           (1) สายสวรรค์ วัฒนพานิช,  ผู้แต่งร่วม.
           HF5415อ.6          658.8

   ISBN  978-974-9900-83-3     บาร์โค้ด   9789749900833
         ผู้แต่ง : อัจจิมา เศรษฐบุตร
         การศึกษา : พณ.บ. (การตลาด, เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B.A. (Econ.). West Virginia University, U.S.A.; M.B.A. (Marketing), Lehigh University, Pennsylvania, U.S.A.
         ผู้แต่ง : สายสวรรค์ วัฒนพานิช, ดร.
         การศึกษา : ศ.บ. (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.B.A. (Finance); Ph.D. (Econ.), Florida State University, U.S.A.
หนังสือ การบริหารการตลาด เล่มนี้ นอกจากจะพิมพ์ขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาไว้ใช้ประกอบการเรียนทางวิชาการตลาดแล้ว ยังเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดแต่มีความสนใจที่จะศึกษาและนำไปใช้ในทางปฏิบัติ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะด้านการตลาดด้วย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อใหญ่ๆ 5 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 กล่าวถึงแนวความคิดของการบริหารการตลาด ซึ่งได้แก่ ปรัชญาการบริหารการตลาด ระบบการตลาดและสิ่งแวดล้อม และกลยุทธ์การตลาด ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ตลาดผู้บริโภคและพฤติกรรมผู้ซื้อ ตลอดจนการวิเคราะห์และพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด ส่วนที่ 3 ซึ่งรวมถึงการแบ่งส่วนตลาดและกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาด และการจัดทำงบประมาณ ส่วนที่ 4 เป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาด คือ การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์วัฏจักรผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจเกี่ยวกับราคา การส่งเสริมการตลาดซึ่งรวมทั้งการโฆษณาและอื่นๆ และการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย และส่วนสุดท้ายที่จะลืม ไม่ได้คือการวิจัยตลาดและระบบข้อมูลการตลาด


การบริหารการตลาด: การวิเคราะห์ กลยุทธ์ และการตัดสินใจ
   พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2548, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 290 หน้า, ราคา 250 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การตลาด-การจัดการ.
           KPT970

   ISBN 974-571-944-7      บาร์โค้ด 9789745719446
         ผู้แต่ง : พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา, ศ.
ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : B.A. (Marketing), Oklahoma University, M.S. (International Business) University of California, Los Angeles, U.S.A.
การบริหารตลาด คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดที่ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ผลิต โดยนำความพอใจสูงสุดมาสู่ทั้งสองฝ่าย นักการบริหารการตลาดที่ดีนอกจากจะต้องทำการตลาดโดยเน้นผลประโยชน์ของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคมในระยะยาวด้วย

หนังสือ การบริหารการตลาด ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 นี้ ผู้เขียนได้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาในหลายบท พร้อมทั้งได้เพิ่มกรณีศึกษาไว้ท้ายบทด้วย ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่าหนังสือเล่มนี้จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุก
   2550, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 212 หน้า, ราคา 290 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ความสัมพันธ์กับลูกค้า--การจัดการ.
           2. การบริการลูกค้า--การจัดการ.           3. การแข่งขัน.
           HF5415.5

   ISBN 978-974-9900-14-7     บาร์โค้ด 9789749900147
         ผู้แต่ง : Jarmo R. Lehtinen
         ผู้แปล :

ธีระศักดิ์  กำบรรณารักษ์, ผศ.
ภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                     

      การศึกษา :

ศศ.บ. (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Industrial Psychology)
The University of Western Australlia

การจัดพิมพ์หนังสือนี้เกิดขึ้นมาจากโครงการวิจัยภาคปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า และจากการพิจารณารายงานและการศึกษาในเรื่องลูกค้าสัมพันธ์ และแน่นอนว่างานชิ้นนี้ย่อมประกอบไปด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดและการบริหารการบริการ ตลอดจนกรณีศึกษามากมายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้ดี

ผู้แต่งได้พยายามรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้จากการสังเกตของตนเองหลายครั้งว่า วิธีการที่มุ่งเน้นลูกค้านั้นถูกมองว่าเป็นแค่คำพูด ที่เลื่อนลอยหรือบางทีก็เหมือนเป็นแค่กลยุทธ์ที่ไม่แตกต่างกับการพดึงดูดลูกค้าเลย การบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเดิม ๆ ที่อาศัยข้อมูลพื้นฐาน ของลูกค้า แม้ว่าข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าจะยังคงมีความ สำคัญแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น การได้เปรียบทางการแข่งขันที่แท้จริง จากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องยาก เพราะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าไม่สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาการบริหารลูกค้าและลูกค้าสัมพันธ์โดยมีเป้าหมายในการสร้างแนวคิดที่ทันสมัย นำเสนอวิถีทางและตัวอย่างจากมุมมองที่แตกต่างและต้องการให้เป็นหนังสือที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
   พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม, พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 624 หน้า, ราคา 490.- บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การจัดการอุตสาหกรรม- -แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
           HD30.25

   ISBN 978-974-990-013-0     บาร์โค้ด 9789749900130
         ผู้แต่ง :
* เกศินี วิฑูรชาติ, รศ. * ธเนตร นรภูมิพิภัชน์, ศ.ดร.
* ศุภกิจ ศรีกาญจนา, รศ. * ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, รศ.
* เอกรินทร์ ยลระบิล, ผศ.  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ มีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ แก่นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและนักธุรกิจ ได้ศึกษาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ และความเชื่อมโยงของตัวแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการวางแผน การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนำไปใช้ในการตัดสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด การเงินและการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการหาคำเฉลยและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร
    พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 244 หน้า, ราคา 250.- บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1.สัมฤทธิผลขององค์กร- -การประเมินผล.
           HD58.9

   ISBN 978-616-7398-53-2     บาร์โค้ด 9786167398532

         ผู้แต่ง : นภดล ร่มโพธิ์, รศ. ดร.
สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Master of Science in Chemical Engineering ที่ Oregon State University สหรัฐอเมริกา, บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Doctor of Philosohy (Management) University of Glasgow สหราชอาณาจักร
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ มีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ แก่นักศึกษาที่ศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและนักธุรกิจ ได้ศึกษาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ และความเชื่อมโยงของตัวแบบต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ในการวางแผน การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนำไปใช้ในการตัดสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงในด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด การเงินและการลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการหาคำเฉลยและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

ธุรกิจกับผลิตภาพ
   พ.ศ. 2549, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 120 หน้า, ราคา 130 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม.
           HD56

   ISBN 974-571-984-6      บาร์โค้ด 9789745719842
         ผู้แต่ง :
*ศุภกิจ ศรีกาญจนา, รศ. *นภดล ร่มโพธิ์,รศ. ดร.
*แก้วตา โรหิตรัตนะ, รศ. ดร. *เอกจิตต์ จึงเจริญ, ผศ. ดร.
*การดี เลียวไพโรจน์, ผศ. ดร. *หริรักษ์ สูตะบุตร, รศ.
*เอกรินทร์ ยลระบิล, ผศ.  
     บรรณาธิการ : ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์, รศ.
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและก่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพสูงสุด ถ้าผู้บริหาร สามารถที่จะเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตโดยไม่เพิ่มปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิต แสดงว่าสามารถเพิ่มผลิตภาพ สูงขึ้นกว่าเดิมได้หรือถ้าสามารถได้รับผลิตผลเท่าเดิมแต่สามารถลดปัจจัยหรือต้นทุนการผลิตลงได้ก็แสดงว่าสามารถเพิ่ม ผลิตภาพให้สูงกว่าเดิมได้เช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรเพิ่มขึ้น

พลิกโฉมการแข่งขัน
   พ.ศ. 2552, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 144 หน้า, ราคา 280 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การแข่งขันระหว่างประเทศ.          2. การแข่งขัน- -ไทย.
           HF1414

   ISBN   978-974-9900-55-0      บาร์โค้ด    9789749900550
         ผู้แต่ง :
นภดล รุมโพธิ์ , รศ. ดร. ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน, ์รศ.
เอกจิตต์ จึงเจริญ , รศ. ดร. ศจี ศิริไกร , ผศ. ดร.
เอกรินทร์ ยลระบิล, ผศ. หริรักษ์ สูตะบุตร, รศ.
แก้วตา โรหิตรัตนะ, รศ. ดร.

การดี เลียวไพโรจน์, ผศ. ดร.
เกศินี วิฑูรชาติ, รศ.
   บรรณาธิการ : ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย , รศ.
เป็นหนังสือรวมบทความของคณาจารย์สาขาบริหารอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สร้างสรรค์มุมมองทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกกิจเช่นในปัจจุบัน โดยสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่านได้ในหลายมิติ ทั้งการนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการธุรกิจในแง่มุมต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในระดับประเทศ ลักษณะทางธุรกิจ ประเภทของอุตสาหกรรมรวมถึงภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการดำเนินกลยุทธ์ในองค์กร ทั้งนี้ยังได้ประยุกต์เข้ากับธุรกิจในระดับต่าง ๆ อีกด้วย
บทความในหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นด้วยภาพกว้างของการแข่งขันระดับประเทศในปัจจุบัน ต่อด้วยแนวทางในการสร้างความสามารถทางการแขงขันในมุมมองต่าง ๆ และเสนอภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมสามประเภทของไทย ปิดท้ายด้วยมุมมองการปรับตัวของธุรกิจครอบครัวซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   พ.ศ. 2549, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 418 หน้า, ราคา 360 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.            2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.
           3. ระบบผู้ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์).
           T58.6

   ISBN 974-571-971-4       บาร์โค้ด   9789745719712
         ผู้แต่ง : ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง, รศ.
ภาควิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้บรรยายในวิชาการระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการระบบสารสนเทศ การสื่อสาร
ข้อมูลและข่ายงาน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ
         การศึกษา : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of
Business Administration University of Texas at Austin, U.S.A.
หนังสือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประกอบไปด้วยเนื้อหา 12 บท แบ่งเป็นส่วนหลักได้ 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ส่วนที่ 2 เป็นความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศประเภทต่างๆ ที่องค์กรสามารถนำมาใช้งานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการ และระดับบริหาร

ส่วนที่ 3 เป็นความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวิธีการสรรหาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กร นอกจากแบบ ฝึกหัดท้ายบทแล้ว ยังได้เพิ่มเติมกรณีศึกษาที่ได้จัดทำสถานการณ์จริงอีก 2 กรณีศึกษา เพื่อเสริมความเข้าใจในการใช้ระบบ สารสนเทศในองค์กร

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์
วิจัยด้านการจัดการระบบสารสนเทศ                     ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 454 หน้า, ราคา 350 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. วิจัย
           H62

   ISBN  974-616-3140-54-8      บาร์โค้ด   9786163140548
         ผู้แต่ง : นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, รศ. ดร.
         การศึกษา : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, MCom in Business Information System, University of Wollongong, Australia, PhD in Information System, The University of Queensland, Australia
หนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการวิจัยทางธุรกิจและด้านการจัดการระบบสารสนเทศ ซึ่งเน้นในเรื่องการค้นหาและพัฒนาหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยในอดีต การสร้างทฤษฎีสำหรับงานวิจัย เครื่องมือเพื่อการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารงานวิจัย และกลยุทธ์เบื้องต้นในการจัดทำวิจัย หรือวิธีการวิจัยประเภทต่าง ๆ เช่น การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง การศึกษาเฉพาะกรณี การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงวิพากษ์ และการวิเคราะห์อภิมาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังแสดงตัวอย่างการจัดทำแบบสอบถามขึ้นมาใหม่ และการวัดคุณภาพของงานวิจัยทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยผู้เขียนได้อธิบายความรู้ทางการวิจัยในระดับที่เหมาะกับผู้ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางธุรกิจทุกระดับเป็นหลัก

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต


วิเคราะห์งบการเงิน:หลักและการประยุกต์
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12, พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 432 หน้า, ราคา 360 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. งบการเงิน.
           HF5681.ง3

   ISBN 978-616-7398-57-0       บาร์โค้ด   9786167398570
         ผู้แต่ง : เพชรี ขุมทรัพย์, ศ.
กีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : พณ.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.B.A., University of Detroit, U.S.A.
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชาวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะงบการเงิน และ (2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย หมวดอัตราส่วนทางการเงิน ได้แก่ วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง วิธีแนวโน้ม กับอัตราส่วนทางการเงินโดยตรงตามประเภทต่าง ๆ และ งบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนและงบกระแสเงินสด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก ได้เสนอตัวอย่างการวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมกับการเขียนรายงาน

วิศวกรรมการเงินในตลาดการเงินไทย
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 876 หน้า, ราคา 850 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. วิศวกรรมการเงิน.    2. การเงิน- -ไทย.   3. ตลาดเงิน- -ไทย.   4. การลงทุน- -ไทย.
           HG176.7

   ISBN     978-616-7398-23-5       บาร์โค้ด    9786167398235
         ผู้แต่ง : ณัฐชัย บุณยะประภัศร           ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม, ดร.
พันทิศา ภาวบุตร, รศ. ดร.     วรนุช คงธนาคมธัญกิจ
วีรวิชย์ ฤกษ์จำนง                 ศุภชัย ศรีสุชาติ, ดร.
สัจพร ทุ่งสงค์, อ.                สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ, ผศ. ดร.
      บรรณาธิการ : อัญญา ขันธวิทย์, ศ. ดร.
วิศวกรรมการเงินในตลาดการเงินไทย ๗๒ ปี บัญชี ธรรมศาสตร์ ๓๖ ปี เอ็มเอฟซี ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 12 บท แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกครอบคลุมเนื้อหาในบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 ซึ่งเป็นความรูทั่วไปเกี่ยวกับศาสตร์ด้านวิศวกรรมการเงิน พัฒนาการด้านวิศวกรรมการเงินในต่างประเทศและประเทศไทยและแนวโน้ม รวมถึงสาระเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมเชิงสุ่มของสินทรัพย์ทางการเงิน กลุ่มหลักในประเทศไทยและเทคนิคการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านวิศวกรรมการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่วิศวกรการเงินจำเป็นต้องทราบเป็นลำดับแรก ๆ
กลุ่มสาระที่สอง เป็นกลุ่มสาระเกี่ยวกับการวิเคราะห์สินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มสำคัญที่พบในตลาดการเงินไทย หรือที่มีโอกาสสูงที่จะนำเข้ามาซื้อขายจริงในตลาดการเงินไทยในอนาคตอันใกล้ กลุ่มสาระที่สองนี้ครอบคลุมเนื้อหาในบทที่ 5 ถึงบทที่ 9 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ตราสารหนี้ภาครัฐและอนุพันธ์ของดอกเบี้ย การวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ของดัชนี SET50 การวิเคราะห์หุ้นกู้อนุพันธ์ การวิเคราะห์พันธบัตรซึ่งพิทักษ์อำนาจซื้อ และการวิเคราะห์อนุพันธ์ด้านเครดิต
กลุ่มสาระที่สาม เป็นกลุ่มสาระที่อยู่ในบทที่ 10 ซึ่งได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนแบบประกันผลตอบแทนซึ่งผู้ลงทุนไทยจำนวนมากสนใจนำไปใช้สำหรับการลงทุน
กลุ่มสาระที่สี่ ซึ่งอยู่ในบทที่ 11 และบทที่ 12 เป็นกลุ่มสาระที่พรรณนาพฤติกรรมของตลาดการเงินไทยและระบบเศรษฐกิจของไทยที่มีการเคลื่อนไหวตามเวลารูปวัฏจักร สาระด้านนี้มีความสำคัญมากเพราะวิศวกรการเงินต้องพยากรณ์ภาวะตลาดการเงินและวัฏจักรเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
หรือใช้เป็นสมมติฐานประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางการเงินและการออกแบบกลยุทธ์ทางการเงิน


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์
เศรษฐศาสตร์การเงินนโยบาย                                               ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 232 หน้า, ราคา 160 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การเงิน.        2. นโยบายการเงิน.
           HG230.3

   ISBN   978-616-3140-28-9      บาร์โค้ด   9786163140289
         ผู้แต่ง : สิปปภภาส พรสุขสว่าง,รศ. ดร.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร), The State University of New York at Binghamton (New York, U.S.A), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Statistics and Operations Research) New York University, (New York, U.S.A.), วิทยาลัยเสนาธิการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
เศรษฐศาสตร์การเงินนโยบาย (Monetary Economics) เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับลักษณะหน้าที่ และอิทธิพลของเงิน เครดิต และระบบการเงินที่มีต่อการจ้างงาน ผลผลิต ราคาสินค้า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายนั้นกว้างขวางมากและครอบคลุมองค์ประกอบหลายประการ อาทิ
1. บทบาทของเงิน สถาบันการเงิน และตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจ
2. การเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดการไหลเวียนของสินค้าและบริการระหว่างประเทศ
3. ระบบการเงินมีอิทธิพลต่อการจ้างงาน ผลผลิต และราคาสินค้าอย่างไร
4. บทบาทของรัฐบาลในฐานะผู้กำหนดมาตรการของสถาบันการเงินและตลาดการเงินและประเภทของมาตราการที่จะทำให้ระบบการเงินมี
     และความมั่นคง 
5. บทบาทของนโยบายการคลังและนโยบายการเงินในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ
6. โครงสร้างของธนาคารกลาง แะธนาคารกลางดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการรักษาเสถียรภาพททางเศรษฐกิจ
7. การทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันทางการเมืองและการดำเนินการของนโยบายการรักษาเสถียรภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงินควรเป็นอิสระจากรัฐบาลหรือไม่
8. นโยบายการเงินและนโยบายการคลังควรใช้บทบาทของ activist หรือ nonactivist ในระบบเศรษฐกิจ
9. สาเหตุและผลกระทบของเงินเฟ้อ และบทบาทของนโยบายเงินเพื่อให้บรรลุแนวทางการเติบโตที่ปราศจากเงินเฟ้อของเศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับฐานทรัพยากรของเศรษฐกิจ
10. ผลกระทบของการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลที่มีต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจ ประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ทำให้การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบาย วัตถุประสงค์พื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น สามารถถกเถียงและอภิปรายในข้อโต้แย้งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยทั่วไปของรัฐบาลในการรักษาเสถียรภาพ และโดยเฉพาะนโยบายการเงิน

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน                                                  
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 616 หน้า, ราคา 540 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การเงิน.        2. ตลาดการเงิน.      3. สถาบันการเงิน.       4. นโยบายการเงิน.
           HG173ใ6

   ISBN   978-616-3140-06-7       บาร์โค้ด  9786163140067
     ผู้แต่ง : สิปปภาส พรสุขสว่าง , รศ. ดร.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร), The State University of New York at Binghamton (New York, U.S.A), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Statistics and Operations Research) New York University, (New York, U.S.A.), วิทยาลัยเสนาธิการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
หนังสือเล่มนี้ต้องการที่จะถ่ายทอดการพัฒนาใหม่ ๆ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของปริมาณเงินในการกำหนดระดับราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เพื่อทำให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ดังนั้น จุดประสงค์สำคัญ 3 ประการของหนังสือเล่มนี้ คือ ประการแรก เพื่อต้องการให้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในการศึกษาเรื่องของเงิน ตลดาการเงินและนโยบายการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชานี้ได้ดีขึ้น กรอบแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้ความรู้ที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องท่องจำสาระและความจริงจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาจะลืมหลังจากการสอบ ประการที่สอง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ และความเกี่ยวข้องกันของข้อโต้แย้งในการถกเถียงเรื่องของนโยบายในตลาดการเงินและนโยบายการเงิน และประการที่สาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีลักษณะการสอนที่สร้างความสนใจให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ

เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 292 หน้า, ราคา 300 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ตลาดการเงิน.        2. สถาบันการเงิน.      3. นโยบายการเงิน.       4. การเงินระหว่างประเทศ.
           HG226

   ISBN   978-974-9900-91-8       บาร์โค้ด  9789749900918
         ผู้แต่ง : สิปปภาส พรสุขสว่าง , รศ. ดร.
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร), The State University of New York at Binghamton (New York, U.S.A), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Statistics and Operations Research) New York University, (New York, U.S.A.), วิทยาลัยเสนาธิการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
หนังสือเล่มนี้เป็นการประยุกต์ใช้หลักการและกรอกแนวความคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้นำใช้ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการคิดค้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ การทำหน้าที่ของระบบการเงิน การทำงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน รวมทั้ง การบริหารสถาบันการเงิน หลักการและกรอบแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน แนวคิดของดุลยภาพตลาด ทฤษฎีความต้องการในสินทรัพย์ และกรอบแนวคิดความพึงพอใจในสภาพคล่อง เป็นต้น
        วัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการของหนังสือเล่มนี้ คือ ประการแรก เพื่อต้องการให้กรอบแนวคิดที่รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างง่ายแก่นักศึกษาในการศึกษาเรื่องของเงิน สถาบันการเงินและตลาดการเงิน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชานี้ได้ดีขึ้น ประการที่สอง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ และความเกี่ยวข้องกันของข้อโต้แย้งในการถกเถียงเรื่องของนโยบายในสถาบันการเงินและตลาดการเงิน และประการที่สาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการสอนที่สร้างความสนใจให้กับนักศึกษา

หลักการลงทุน
   พิมพ์ครั้งที่ 12 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 568 หน้า, ราคา 360 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.            2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ.
           3. ระบบผู้ชำนาญการ (คอมพิวเตอร์).
           T58.6

   ISBN 974-571-797-5      บาร์โค้ด 9789745717978
         ผู้แต่ง : เพชรี ขุมทรัพย์, ศ.
กีรตยาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : พณ.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.B.A., University of Detroit, U.S.A.
วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้มีอยู่สองประการ คือ เพื่อใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชา "หลักการลงทุน" และเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ เนื้อหาแบ่งได้เป็น 6 ส่วน คือ องค์ประกอบของตลาดหลักทรัพย์และวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ลักษณะของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ, ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน, การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ลงทุน, การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในด้านพื้นฐาน (Fundamental Analysis) และวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical Analysis), และส่วนสุดท้ายจะเป็นการสร้างกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio)


  Top