กฎหมาย    จิตวิทยา    ประวัติศาสตร์    ปรัชญาและศาสนา    พาณิชยศาสตร์และการบัญชี    ภาษาและวรรณคดี    ภาษาศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ
 รัฐศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   สังคมวิทยาและมานุษวิทยา   สังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน   สื่อสารมวลชน   อื่นๆ   
ภาษาต่างประเทศ

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ                                                                   
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 232 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
        
1. การแปลและการตีความ.   2. ภาษาไทย-การแปลเป็นภาษาอังกฤษ
           P306

   ISBN    978-616-7398-89-1      บาร์โค้ด       9786167398891
       ผู้แปล : พิมพ์พันธุ์ เวสสะโกศล, รศ. ดร.
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์, เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Foreign Language Education), University of Taxas at Austin; Ph.D. (Curriculum and Instruction) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นงานที่ยากเพราะต้องสื่อสารข้ามวัฒนธรรม หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ทำงานแปลได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้กระบวนการแปลที่เป็นขั้นตอนอันจะนำไปสู่งานแปลที่มีคุณภาพ ในตอนแรกจะเป็นการนำเสนอข้อความรู้ด้านวิชาการแปลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานแปล และตอนที่สองจะเป็นการฝึกหัดแปลงานเขียนประเภทต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการแปล งานเขียนที่นำมาใช้ในการฝึกแปลเป็นงานที่มีการใช้จริงในสังคมปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองจึงมีแนวคำตอบพร้อมคำอธิบายเช่นเดียวกับในห้องเรียน ดังนั้นเมื่อศึกษาเนื้อหาและฝึกหัดแปลในหนังสือเล่มนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์
จดหมายจากเมืองไทย โบตั๋น                                                                        
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 408 หน้า, ราคา 320 บาท

  Translation of : จดหมายจากเมืองไทย
        Fic


   ISBN    978-616-7398-71-6      บาร์โค้ด       9786167398716
       ผู้แปล : เอลดาร อโคคาฟ,อ.
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา : ปริญญาโท จาก People's Friendship University of Russia
จดหมายจากเมืองไทย เปรียบได้กับการใช้เวลาไปในสังคมของคู่สนทนาที่ชาญฉลาดและมีไหวพริบ ทำให้ผู้แปลได้รับความพึงพอใจอย่างมาก


* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
   พิมพ์ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 188 หน้า, ราคา 160 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การอ่าน.           2. ภาษาอังกฤษ- -การใช้ภาษา.
           LB1050.ส4           372.41

   ISBN    978-974-4662-81-1      บาร์โค้ด   9789744662811
         ผู้แต่ง : สมุทร เซ็นเชาวนิช
     การศึกษา : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A. (English Language and Literature), University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A.; M.A. (General Linguistics), University of Pittsburgh, U.S.A.
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหา ในเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษได้ใช้เป็นแนวทางสำหรับแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาทักษะการอ่าน ทั้งในด้าน "ความเร็ว" และ "ความเข้าใจ" ซึ่งถือเป็นทักษะการอ่านขั้นมูลฐานให้ดีขึ้น โดยได้เลือกเอาแต่ที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นที่สุดสำหรับนักศึกษาไทยโดยเฉพาะ และพยายามจัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหาให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน อันจะนำไปสู่ทักษะที่ต้องการคือ "ความเข้าใจ" ในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านฝึกเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่าน พร้อมทั้งมีคำตอบ / เฉลยแบบฝึกหัดไว้ท้ายเล่มเป็นแนวทางซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้ด้วยตนเอง

พจนานุกรมรัสเซีย-ไทย ด้านสังคมและการเมือง
   พ.ศ. 2552, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 752 หน้า, ราคา 450 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมศาสตร์- -พจนานุกรม.       2. รัฐศาสตร์- -พจนานุกรม.      3. ภาษารัสเซีย- -พจนานุกรม- -ภาษาไทย.
           HN49          

   ISBN    978-974-9900-69-9      บาร์โค้ด   9789749900697
         ผู้แต่ง : ประภัสรา โกเมศมุนีบริรักษ์, ผศ.
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; ปริญญาโท (การแปล) สถาบันภาษาต่างประเทศ มอสโก รัสเซีย
พจนานุกรมฉบับนี้เป็นพจนานุกรม รัสเซีย - ไทย เล่มแรกที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้เป็นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าคำศัพท์ทางด้านสังคม และการเมืองโดยผู้เขียนได้เน้นการรวบรวมคำศัพท์เฉพาะด้านดังกล่าวที่สำคัญ ๆ และใช้กันอย่างแพร่หลายในสื่อสารมวลชนของรัสเซียและของไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งยกตัวอย่างสำนวนและวลีประกอบคำศัพท์มากกว่า 20,000 คำ นอกจากนี้ยังมีภาคผนวกเกี่ยวกับชื่อประเทศ ชื่อทางภูมิศาสตร์ และคำย่อที่ควรทราบ รวมถึงการอ่านเศษส่วนและทศนิยมเป็นภาษารัสเซีย เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย
   พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 180 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษารัสเซีย--แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ--ไทย.
           2. ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
           PG2129

   ISBN 974-571-996-5      บาร์โค้ด 9789745719965
         ผู้แต่ง :

ยอดบุญ  เลิศฤทธิ์, รศ.
ภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

ปริญญาโทด้านภาษารัสเซียและวรรณคดี  มหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐประเทศสหภาพโซเวียต

           
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เปิดโอกาสให้ภาษารัสเซียกลายเป็นภาษาที่มีความสำคัญภาษาหนึ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ตำราเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษารัสเซียของนักศึกษาบุคลากรในอาชีพมัคคุเทศก์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

ผู้แต่งได้แบ่งเนื้อหาในตำราเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ด้วยกันคือ ส่วนที่ 1 ได้แก่ บทที่ 1-9 เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียสนใจและควรรับทราบ ได้แก่เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของคนไทย

ส่วนที่ 2 ในบทที่ 10-14 เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนิยมไป และบทที่ 15 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย เป็นความรู้ทั่วไปอย่างคร่าว ๆ เกี่ยวกับจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่สำคัญของไทย

นอกจากนี้ในแต่ละบทมีคำศัพท์และแบบฝึกหัด โดยแบบฝึกหัดบางส่วนอาจอยู่นอกเหนือเนื้อหาที่กล่าวถึงในตำรา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว
   พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 232 หน้า, ราคา 150 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี.
           2. ภาษาอังกฤษ- -บทสนทนาและวลี. (สำหรับตำรวจ)
           PE1131

   ISBN 974-571-585-9      บาร์โค้ด 9789745715851
         ผู้แต่ง : พรทิพย์ สุขะกูล, ผศ.
พวงเล็ก ศิริทวี, ผศ.
พงษ์นุชนาฎ (บุณยปรรณานนท์) พุทธิเจริญรัตน์, รศ.
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับตำรวจท่องเที่ยวที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ รับเรื่องราวร้องทุกข์ และติดตามคดีของชาวต่างประเทศ ผู้แต่งได้รวบรวมคำศัพท์ สำนวนต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การบอกทิศทาง การให้คำแนะนำ การบรรยายรูปพรรณสัณฐาน การสอบปากคำ เป็นต้น มีตัวอย่างบทสนทนาและแบบฝึกหัดเพื่อฝึกการใช้สำนวนในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับความจริง ละมีแบบฝึกหัดเพื่อให้ฝึกฝนเกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษที่มักเป็นปัญหาแก่คนไทยด้วย

หนังสือเล่มนี้มีเทปประกอบการฝึกออกเสียง ตัวอย่างบทสนทนา และแบบฝึกหัดฟังเพื่อความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


เล่าเรื่องเมืองไทยเป็นภาษารัสเซีย เล่ม 1                                                         
   พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 146 หน้า, ราคา 170 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษารัสเซีย- -แบบเรีนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ- -ภาษาไทย.
           PG2129

   ISBN 978-616-7398-62-4      บาร์โค้ด     9786167398624
         ผู้แต่ง : โอลก้า ซีลีน่า, รศ. ดร
ภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ปริญญาโท Gorky State Teacher Training Institute named after Gorky, ปริญญาเอก People's Friendship University of Russia
หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อการจัดระเบียบความรู้ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับพื้นฐานให้เป็นระบบและ
ลุ่มลึกโดยอาศัยเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชีวิตใหม่ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และฝึกฝนทักษะการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองออกมาเป็นคำพูดตามหัวข้อที่ผู้เขียนกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
       ภาคที่ 1 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
                     ภาคนี้ผู้เขียนได้บรรจุคำไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับระบบการใช้การการต่าง ๆ  และบุพบทของภาษารัสเซีย
       ภาคที่ 2 ชีวิตสมัยใหม่ของประเทศไทย               
                    ในภาคนี้ผู้เขียนบรรจุคำอธิบายไวยากรณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์การใช้กริยาและรูปแบบของกริยาในภาษารัสเซีย
                    หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำตารางไวยากรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ละบท และท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดด้วย

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


เล่าเรื่องเมืองไทยเป็นภาษารัสเซีย เล่ม 2                                                         
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 188 หน้า, ราคา 180 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษารัสเซีย- -แบบเรีนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ- -ภาษาไทย.
           PG2129

   ISBN 978-616-7398-94-5      บาร์โค้ด     9786167398945
         ผู้แต่ง : โอลก้า ซีลีน่า, รศ. ดร
ภาควิชาภาษารัสเซีย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ปริญญาโท Gorky State Teacher Training Institute named after Gorky, ปริญญาเอก People's Friendship University of Russia
หนังสือเล่มนี้จัดทำเพื่อการจัดระเบียบความรู้ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษารัสเซียในระดับพื้นฐานให้เป็นระบบและ
ลุ่มลึกโดยอาศัยเนื้อหาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและชีวิตใหม่ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และฝึกฝนทักษะการถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองออกมาเป็นคำพูดตามหัวข้อที่ผู้เขียนกำหนด ซึ่งประกอบด้วย
       ภาคที่ 1 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
                     ภาคนี้ผู้เขียนได้บรรจุคำไวยากรณ์ที่เกี่ยวกับระบบการใช้การการต่าง ๆ และบุพบทของภาษารัสเซีย
       ภาคที่ 2 ชีวิตสมัยใหม่ของประเทศไทย 
                    ในภาคนี้ผู้เขียนบรรจุคำอธิบายไวยากรณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์การใช้กริยาและรูปแบบของกริยาในภาษารัสเซีย
                    หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้ทำตารางไวยากรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปในแต่ละบท และท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดด้วย

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้
   พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 284 หน้า, ราคา 200 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์.
           PE1112

   ISBN 978-974-571-990-3      บาร์โค้ด 9789745719903
         ผู้แต่ง : พิณทิพย์  ทวยเจริญ, ศ. ดร.
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : Ph.D (Phonetics and Linguistics), University of London.
การเขียนตำราเรื่องนี้มีวิธีการเหมือนการอธิบายสอนในชั้นเรียน กล่าวคือมีการอธิบายให้เกิดความเข้าใจ อธิบายเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ มีตัวอย่างและแบบฝึกหัดพร้อมมีเฉลยแบบฝึกหัดให้ เพื่อให้นักศึกษาและนักเรียนในระดับมัธยมปลายสามารถนำไปศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการท่องจำกฎไวยากรณ์โดยไม่มีพื้นฐานทางความเข้าใจ การอธิบายในลักษณะนี้ยังเป็นประโยชน์และให้แนวทางแก่ครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษในระดับต่าง ๆ นำไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อผลในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน

ด้วยเหตุที่สาระในไวยากรณ์อังกฤษมีมาก ตำราเล่มนี้จึงเน้นอธิบายความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ นั้นคือกลุ่มนามและกลุ่มกริยา ในกลุ่มกริยามีหลายประเด็นที่เป็นนามธรรมและไม่มีในภาษาไทย อาทิ ความแตกต่างระหว่างรูปกาล (tense) กับการระบุเวลา (time reference) กริยาเฉพาะรูปที่ใช้ในรูปประโยคสถานะต่างๆ (mood) นัยทางความหมายของกริยาช่วยโมเดิล (modal) รูปต่าง ๆ หรือบทบาทและหน้าที่ของกริยาสองคำและสามคำ เป็นต้น ส่วนความสัมพันธ์กับประเด็นอื่น ๆ ในไวยากรณ์อังกฤษ อาทิ กลุ่มคำขยายชุดคุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์ ตลอดจนกลุ่มคำไวยากรณ์ เช่น บุพบท สรรพนาม และกลุ่มตัวระบุสภาวะนาม (article) ได้มีการอธิบายประกอบไว้เพื่อเสริมความสำคัญของกลุ่มนามและกลุ่มกริยา แต่จะมีการขยายให้รายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ เล่ม 2                                                   
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 312 หน้า, ราคา   250     บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษาอังกฤษ- -คำคุณศัพท์.  2. ภาษาอังกฤษ- -ไวยากรณ์.    3. การอ่าน.
           PE1241

   ISBN   978-616-7398-32-7      บาร์โค้ด   9786167398327
         ผู้แต่ง : พิณทิพย์  ทวยเจริญ, ศ. ดร.
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : Ph.D (Phonetics and Linguistics), University of London.
ตำราเรื่อง ไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ เล่ม 2 เขียนขึ้นเพื่อขยายเนื้อหาทางไวยากรณ์เพิ่มเติมจากตำราไวยากรณ์อังกฤษแนวสร้างเสริมความรู้ เล่ม 1 โดยมีสาระสำคัญ 3 ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งเป็นการอธิบายรูปแบบของกลุ่มคำทำหน้าที่ขยายนามและกลุ่มคำคุณศัพท์อย่างละเอียดทุกด้าน ประเด็นที่สองเป็นการอธิบายบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มคำต่าง ๆ นำหน้านาม โดยเฉพาะกลุ่มคำระบุสภาวะนามหรือ articles ประเด็นสุดท้ายเป็นการอธิบายเทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความ โดยให้หลักการต่าง ๆ ในการอ่านจับใจความอย่างมีขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยหลักการทางไวยากรณ์และนัยทางความหมายของถ้อยคำเป็นเครื่องมือในการตีความ เป็นการ "ทะลายกำแพงความกลัวในการอ่านข้อความภาษาอังกฤษของคนไทย" นอกจากนี้ยังได้อธิบายเสริมลักษณะทางไวยากรณ์ในทุกประเด็นที่ผู้ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษควรทราบ นำไปสู่การพัฒนาการเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ ทุกประเด็นที่อธิบายในหนังสือเล่มนี้มีตัวอย่างประกอบมากมาย พร้อมมีแบบฝึกหัดและมีเฉลยแบบฝึกหัดให้ นอกจากนี้ผู้เขียนได้สอดแทรกความรู้ด้านวัฒนธรรมและข้อมูลอื่น ๆ เสริมให้ทราบโดยใส่ไว้ใน "ข้อสังเกต"
         ความรู้ทั้งหมดนี้คือจุดมุ่งหมายของผู้เขียนตำราเล่มนี้ เพื่ออธิบายให้นักเรียน นักศึกษา และครูสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะที่นำไปปฏิบัติได้จริง ในการอ่านข้อความภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของตนเองและขยายประโยชน์ต่อไปในการประกอบอาชีพ

หลักการแปล
   พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 124 หน้า, ราคา 160 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ศิลปการแปลและการตีความหมาย.
           (1) ชื่อเรื่อง
           P306..ส6           418.02

   ISBN 978-974-9900-08-6     บาร์โค้ด 9789749900086
         ผู้แต่ง : สัญฉวี สายบัว, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A. (English), Central Michigan University, U.S.A.; M.A. (Linguistics), University of Pittsburgh, U.S.A.
เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่สนใจการแปล ผู้ที่เริ่มหัดแปล และผู้ที่มีหน้าที่ฝึกผู้ที่จะไปทำงานแปล ผู้แต่งได้บรรยายถึงบทบาทของงานแปลและนักแปลในการสื่อสาร การเตรียมเป็นนักแปล การวิเคราะห์ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการแปล และหลักการแปลงานเขียนเฉพาะแบบ ประเด็นสำคัญที่ผู้แต่งได้เสนอในหนังสือเล่มนี้ คือ การนำแนวความคิดทางภาษาศาสตร์มาใช้ในการจัดข้อบกพร่องในการ "จับ" ความหมายและการ "ถ่ายทอด" ออกเป็นภาษาในฉบับแปลของนักแปลมือใหม่

หลักการแปล: กิจกรรมสู่ความเข้าใจ
   พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 92 หน้า, ราคา 135 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ภาษาอังกฤษ- -การแปลเป็นภาษาไทย.
           PE1498.2

   ISBN 974-571-824-6      บาร์โค้ด 9789745718241
         ผู้แต่ง : สัญฉวี สายบัว, รศ.
เป็นบทเรียนสำหรับใช้สอนหลักสำคัญต่างๆ ของการแปลควบคู่กับหนังสือหลักการแปล องค์ประกอบหลักของหนังสือเล่มนี้ คือ กิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้เรียนลงมือทำทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ภายใต้การชี้ทางและคำแนะนำของผู้สอน จุดมุ่งหมายของการทำกิจกรรมเหล่านี้คือ ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและประจักษ์ในเรื่องหลักและแนวคิดของการแปลด้วยประสบการณ์ของตนเอง และเมื่อได้อ่านหนังสือหลักการแปลเสริมก็จะเข้าใจได้ชัดแจ้งขึ้น และมีโอกาสได้พัฒนาทักษะทางการแปลพร้อมไปด้วย


อ่านภาษาอังกฤษอย่างไรถึง (ไม่) เข้าใจ
   พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 134 หน้า, ราคา 120 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การอ่าน.
           1. ภาษาอังกฤษ- -แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ- -ภาษาไทย.
           PE113

   ISBN 974-571-940-4      บาร์โค้ด 9789745719408
         ผู้แต่ง : สุพรรณสิริ วัฑฒกานนท์, ผศ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ค.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A., Ohio State University, U.S.A.
อ่านมาก็...หลายเล่ม เรียนมาก็...หลายปี แต่ก็ยัง...เหมือนเดิม
หนังสือเล่มนี้เป็นอีกสำนวนหนึ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษแล้วไม่เข้าใจ โดยผู้อ่านสามารถใช้เป็นเครื่องมือค้นหาคำตอบว่าปัญหาของตนอยู่ที่ใด และได้ใช้เป็นแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ และฝึกฝนทักษะความชำนาญ


Brush up on Your English                                                                    
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 192 หน้า, ราคา 240.- บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Textbooks for foreign speakers- -Thai.     2. Readers.     
           PE1130. T45

   ISBN 978-974-9900-96-3    บาร์โค้ด 9789749900963
         ผู้แต่ง :

มนนิภา  สมพงษ์, ดร.
สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Teaching Englihs as a Foreign Language), University of Sydney, Asutralia.

                               
หนังสือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งในด้านการอ่าน การฟัง การพูด ที่นำเสนอผ่านเรื่องที่น่านใจและทันสมัยพร้อมทั้งแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่หลากหลาย ในแต่ทละบทประกอบด้วยเนื้อเรื่องในหัวข้อที่แตกต่างกันตามความสนใจของผู้เรียน เช่น เรื่องดาราที่มีชื่อเสียง e-communication การพูดพักผ่อน เทคโนโลยีและแฟชั่น, การฝึกทักษะการอ่าน, ความรู้ด้านไวยากรณ์ พร้อมทั้งกิจกรรมการฝึกฟังและสนทนาในหัวข้อและสถานการณ์ต่าง ๆ


Business Communication: A Functional Approach                 **หนังสือปกใหม่
      (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พิมพ์ครั้งที่9 พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 324 หน้า, ราคา 250 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Communication in management.           2. Commercial correspondence.
           HF5718.59           658.453

   ISBN  978-616-3140-41-8   บาร์โค้ด  9786163140418
         ผู้แต่ง : สุมทุม ปริสุทธิมาน, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาไทยสามารถเขียนจดหมายธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา สามารถนำไปใช้ในสภาพการณ์และชีวิตจริงได้ ทั้งนี้เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะ ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยยึดแนวการสอนแบบ functional approach ช่วยให้ผู้มีพื้นความรุ้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี สามารถเขียนจดหมายโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้ ส่วนผู้ที่มีพื้นความรุ้ภาษาอังกฤษน้อยหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์ก็ได้รับประโยชน์จากหนังสือนี้เช่นกัน เนื่องจากมีตัวอย่างจดหมายมากมายหลายแบบ และมีสำนวนการเขียนประโยคที่จำเป็น (useful expressions) พร้อมทั้งคำแปลภาษาไทยไว้ท้ายบทซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หนังสือนี้นำเสนอรูปแบบการเขียนจดหมายต่าง ๆ ที่จำเป็นในด้านธุรกิจ เช่น จดหมายเชิญ จดหมายแสดงความยินดี
จดหมายสอบถามการสั่งซื้อ การร้องเรียน การทวงหนี้ จดหมายสมัครงาน การเขียนชีวประวัติ การกรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครงานและศึกษาต่อต่างประเทศ จดหมายสมัครเรียนต่อ จดหมายขอทุนเพื่อการศึกษาต่อ facsimile และ e-mail ไว้ด้วย


Business English Communication(มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2552, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 224 หน้า, ราคา 240 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Business English.
           PE1115.N5           651.742

   ISBN 978-974-9900-76-5     บาร์โค้ด 9789749900765
         ผู้แต่ง : นินนาท โอฬารวรวุฒิ, รศ. ดร.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ปริญญาเอกทางด้านภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
การสื่อสารภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจเพื่อการศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในด้านการเขียนมาก่อน จะได้ศึกษาถึงการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบในวาระต่างๆ การเขียนบันทึกข้อความย่อ การเขียนรายงานและวิธีการเสนอรายงาน การเขียนประวัติ การเขียนจดหมายสมัครงาน ตัวอย่างในการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงานและสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครเรียนต่อ วิธีการดำเนินการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม พร้อมตัวอย่างพอเพียงแก่ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระหว่างประเทศโดยการใช้ Internet การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีพร้อมตัวอย่าง และการเจรจาต่อรองธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไป โดยมีรูปแบบการใช้ภาษาทางการ คำที่เป็นสากล

Communicative Business English
    พิมพ์ครั้งที่ 7 (พิมพ์เพิ่มครั้งที่ 1), พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายก. จำนวน 200 หน้า, ราคา 160 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Business English.
           PE1115           428

   ISBN 974-571-783-5      บาร์โค้ด 9789745717831
         ผู้แต่ง : กุสุมาลย์ รชตะนันทน์, รศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
         การศึกษา : B.A., The Australian National University, Australia; M.Sc., The State University of New York at Albany, U.S.A.
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ Communicative Business English   นี้ มีจุดประสงค์เพื่อใช้สอนภาษาอังกฤษธุรกิจที่ผสมผสานทักษะทางภาษาทั้งสี่เข้าด้วยกัน โดยเน้นเนื้อหาทางด้านธุรกิจอันได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางเรือ การโฆษณาสินค้า การขาย การตลาด และการเงินการธนาคารระหว่างประเทศ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการฟัง-การพูด ในเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วในรูปแบบการประชุม การเจรจาทางธุรกิจ การอภิปรายและการโฆษณาสินค้า และในส่วนของการเขียน ก็จะได้ฝึกฝนการเขียนจดหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานการประชุม บันทึกย่อความ โทรพิมพ์ สรุปความและรายงานสั้นๆ

หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษธุรกิจในอันที่จะประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพทางธุรกิจอยู่แล้ว

Communicative English for Hotel Personnel                         **หนังสือปกใหม่
   พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 300 หน้า, ราคา 280 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Conversation and phase book. (for restaurant and hotel personnel).
           PE1127.H88           428.34

   ISBN   974-616-3140-33-3      บาร์โค้ด   9786163140333
         ผู้แต่ง : ขนิษฐา อุทวนิช, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์, เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A.
(Linguistics), University of British Columbia, Canada
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำราเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ สำนวนและบทสนทนาภาษาอังกฤษที่บุคลากรของโรงแรมแต่ละประเภทจำ เป็นต้องใช้เป็นประจำในการติดต่อกับแขกชาวต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ

ดังนั้น ตำราเล่มนี้จึงให้ความรู้ภาษาอังกฤษและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประ สงค์จะเป็นบุคลากรของโรงแรม ตำราล่มนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของโรงแรมที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน และมีความประสงค์จะฟื้นฟูและเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
       เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากตำราเล่มนี้มากที่สุด ผู้เขียนได้ผลิต DVD ประกอบบทเรียนในตำราเล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์คือ
       1. เห็นภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในสถานการณ์จริง
       2. ฝึกการฟังให้เข้าใจดีและฝึกการพูดให้ถูกต้องทั้งในด้านไวยากรณ์และการออกเสียง
       3. ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดในตำราเล่มนี้
       4. เรียนภาษาอังกฤษจากตำราเล่มนี้ด้วยตนเอง


Communicative English for Social Science Students
    พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2545, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 134 หน้า, ราคา 130 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Textbook for foreign speakers- -Thai.
           2. English language- -Usage.           3. English language-Conversation and phrase books.
           PE1103

   ISBN 974-571-832-7      บาร์โค้ด 9789745718326
         ผู้แต่ง : ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.S. (Applied Linguistics), Georgetown University, U.S.A.
มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสายสังคมศาสตร์ โดยเน้นทักษะการฟัง-พูด และอ่าน-เขียน ผู้เรียนสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในรูปของการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) และพัฒนาทักษะการอ่านตำราภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

เนื้อหามี 3 ส่วน คือ ส่วนแรก การฟัง-พูด ฝึกการฟัง-พูด ฝึกออกเสียง ทำนองเสียงพร้อมแบบฝึกหัดฝึกฝนการสนทนา ส่วนที่สอง การอ่าน เป็นการฝึกฝนให้อ่านและเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษที่เป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ฝึกการสร้างคำและการเลือกใช้ความหมายคำในบริบท ส่วนที่สาม การใช้ภาษา ศึกษาโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญและจำเป็นเพื่อนำไปพัฒนาทักษะต่างๆ ทั้งการฟัง-พูด การอ่าน และการเขียน

(มีเทปประกอบ 1 ตลับ จำหน่ายราคา 100 บาท)

Communicative English for Tourism
   พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2552, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 224 หน้า, ราคา 200 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1.English language- -Conversation and phase book.           2. Tourist trade.
           PE1127.T7K3           428.34

   ISBN    978-974-9900-66-6      บาร์โค้ด   9789749900666
         ผู้แต่ง : ขนิษฐา อุทวนิช, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์, เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A.
(Linguistics), University of British Columbia, Canada
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือ Communicative English for Tourism เป็นตำราที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศัพท์ สำนวน และบทสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พนักงานบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ จำเป็นต้องใช้ประจำในการติดต่อ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ หรือนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ในประเทศไทยจึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษและความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะทำงานในด้านการท่องเที่ยว

(มีเทปประกอบ 1 ตลับ จำหน่ายราคา 100 บาท)

Communicative Letter Writing for All Purposes (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2544, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 272 หน้า, ราคา 300 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Letter writing.           2. English language- -Writing.
           PE1483

   ISBN 974-571-792-4      บาร์โค้ด 9789745717923
         ผู้แต่ง : สุมทุม ปริสุทธิมาน, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., อ.ม. (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นหนังสือที่มีการวางรูปแบบของแบบฝึกหัดเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่แบบฝึกหัดที่บังคับเนื้อหาและโครงสร้าง (Controlled exercises) ไปจนถึงแบบฝึกหัดที่ให้เขียนโดยเสรี (Free writing) หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมงานเขียนทุกประเภท ทั้งส่วนตัว ราชการ และธุรกิจที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน โดยใช้สถานการณ์ที่ใช้จริงในประเทศไทยและที่ใกล้ตัวผู้เรียน นอกจากจะให้ตัวอย่างรูปแบบงานเขียนทุกประเภทและการเขียนสำนวนที่จำเป็น (Useful expressions) แล้วยังได้ให้ความหมายและตัวอย่างของศัพท์ซึ่งใช้มากในการเขียนจดหมายประเภทต่างๆ และเป็นศัพท์ที่ผู้เรียนมักจะใช้ผิดอยู่เป็นประจำ จึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับ

Conversation Matters (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 180  หน้า, ราคา  240  บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English Language - Conversation and phrase books.
           PE1131

   ISBN    978-974-9900-47-5     บาร์โค้ด 9789749900475
         ผู้แต่ง : ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี , ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา :

ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
M.A. in English (TESL) Minnesota State University

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อสอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Communicative Approach ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และในที่ทำงาน อาทิเช่น การแนะนำตัว (Introductions) การพูดคุยเกี่ยวกับการเรียน ครอบครัว และงานอดิเรก (Getting to know someone) การเชื้อเชิญ (Making an invitation) การแสดงความคิดเห็น (Giving opinions) การให้คำแนะนำ (Giving advice) และการบอกทิศทาง (Giving directions)Cross-Cultural Communication: An Introduction                              
   พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2555, จำนวน 92 หน้า, ราคา 120 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Intercultural communication.                      2.  Communication and culture.
           3. Communication- -Social aspects.           4. Sex differences- -Social aspects.
           5. Social adujustment.
           P94.6
     ISBN    978-616-314-015-9      บาร์โค้ด  9786163140159
   
         ผู้แต่ง : วิรังรอง  บุญนุช, ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา :

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; MA. TESL (St. Michael’s College, Vermont) U.S.A.

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชนต่างวัฒนธรรมโดยมุ่งให้ผู้อ่านเกิด “การมองเห็น” “ความเข้าใจ” “การยอมรับได้” ตลอดจนถึง “ความชื่นชม” ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยเริ่มจากการมองเห็น “การเกิดขึ้น” ของวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การต่างมองเห็น “การเกิดขึ้น” ของวัฒนธรรมของ “คนอื่น” อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจในผู้คนที่เติบโตในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

หนังสือ Cross-Cultural Communication: An Introduction เน้นให้ผู้อ่านเข้าใจว่ารากเหง้าทางวัฒนธรรมในสังคมใดสังคมหนึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น ความเชื่อ ความชอบ และอคติ ของผู้คนในสังคมนั้นต่อ “คนอื่น” ด้วยเหตุดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จึงมีเนื้อหาที่เป็น “สหวิทยาการ” เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมของวัฒนธรรมมายังผู้อ่าน

อนึ่ง ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่เนื้อหาในเชิงทฤษฎีจะมีความเป็นสากล แต่เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อผู้เรียนและผู้อ่านที่เป็นคนไทย ตัวอย่างที่ยกมาประกอบจึงเป็นตัวอย่างที่คนไทยสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้
English for Communication                                      
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 188 หน้า, ราคา 290 บาท  (พร้อมแผ่น CD)

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Conversation and phrase books.
           2. English language- -Usage.
           PE1131

   ISBN 978-616-7398-95-2     บาร์โค้ด   9786167398952
         ผู้แต่ง : จิตศจี  พิบูลนครินทร์, ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมดีมาก                     
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Teaching Englihs as a Second Language) Universty of Hawaii, U.S.A.; Certificate in Practical Approaches to English Teaching, British Council, UK Certificate in Materials Writing, University
of Reading, UK Certificate in Teaching English for Business Purposes, University of Edinburgh, UK

         ผู้แต่ง :

ยุพิน  โภคฐิติยุกต์, รศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      การศึกษา :

ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ครุศาสตร์มหาบัณฑิต                                (การสอนภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; Advanced Certificate in
Pragmatic and Classroom Teaching) RELC, Singapore.

หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา ตลอดจนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ เนื้อหาของหนังสือครบคลุมสถานการณ์ที่ใช้จริงและใกล้ตัวผู้เรียน ในแต่ละบทประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนา ศัพท์ ไวยากรณ์ และสำนวนภาษา (expressions) ซึ่งใช้มากในสถานการณ์นั้น ๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกการออกเสียงและฝึกการฟังจากซีดีประกอบบทเรียน ตลอดจนฝึกการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนด

English for Economics  (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)                 
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 168   หน้า, ราคา 240 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Reader- -Economics. 
        2. English language- -Textbooks for foreign speakers.

   ISBN    978-616-7398-242   บาร์โค้ด     9786167398242
         ผู้แต่ง : สุชารัช (โรจนประภายนต์) ริมกีรติกุล, รศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Language and International Trade), Eastern Michigan University, U.S.A., ปริญญาเอกทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
English for Economics เป็นตำราที่ใช้สำหรับวิชาบังคับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นการพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในบริบทวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เนื้อหาประกอบด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับคำศัพท์ และสำนวนที่เกี่ยวข้องและพบบ่อยในวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งรูปแบบประโยคและถ้อยคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเสนอ (Presentation) แบ่งเป็น 6 บทความตามหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นดังต่อไปนี้ : Macroeconomics, GDP/GNP, Opportunity Cost. Intermational Trade, และ Trade Bariners
      หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ


English for Health Sciences I                   ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 180 หน้า, ราคา 180 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Medical English.     2. Readers- -Medicine.
           3. English language- -Paragraphs.       4. English language- -Rhetoric.
           5. English language- -Spoken English.
        
PE1127.M4

   ISBN   978-616-3410-30-2     บาร์โค้ด  9786163140302
         ผู้แต่ง : สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน, รศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : - B.A. (Second Class Honors) in English, Chulalongkorn University.
- M.A. in English, Chulalongkorn University.
- Ph.D. in English Studies, University of Nottingham, U.K.
English for Health Sciences I consists of seven units focusing on a wide range of topics in health sciences and extensive language skill practice. Each unit is divided into eight sections, which cover both theoretical and practical aspects of language learning. Beginning with reading comprehension practice (i.e. Starter, Input, Comprehension Check, Vocabulary Check, and References), each unit aims to motivate students to think about a specific topic in health science while farmillarizing them with a set of vocabulary items related to the topic. Furthermore, this initial part of the chapter is meant to sharpen students' analytical reading skills particularly comprehending academic and identifying references. Contextual clues, identifying main ideas, finding details, and drawing interences and conclusions are also included in this section.
     The subsequent section is for aural practice where students will hear a talk on the topic pertaining to the chapter and attempt questions that evaluate their listening skill. This section is followed by Language Focus & Writing, which provides explanations, illustrations, and exercieses regarding selected lexical, syntactic, and rhetorical elements useful for writing skill development. Paragraphs writing is also emphasized in this section, where students can enhance their expository writing which is a foundation for their future, more advanced research writing. Then, the final section of each unit is dedicated to oral skill development. This section provides language patterns and expressions generally used to convery a particular rhetorical function. A speaking task is assigned at the end of this section.
      With all the comments and feedback from the former users of this book, both the teachers and the students, the earlier versions of this book where developed into the presents form. English for Health Sciences I has become more complete and should b appropriate for sharpening all the language skills related to health sciences.

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

English for Import-Export Business (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พ.ศ. 2549, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 176 หน้า, ราคา 140 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Business English.
           PE1115

   ISBN 974-571-919-6      บาร์โค้ด 9789745719194
         ผู้แต่ง : สุชารัช (โรจนประภายนต์) ริมกีรติกุล, รศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Language and International Trade), Eastern Michigan University, U.S.A., ปริญญาเอกทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
หนังสือนี้มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก เนื้อหาได้แก่ การแลกเปลี่ยนเงินตรา องค์กรระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ในแต่ละบทผู้เขียนได้แบ่งเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อสะดวกแก่การศึกษา เช่น การพัฒนาทักษะการอ่าน คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออก ไวยากรณ์และการเขียนในระดับย่อหน้า การฟัง-การพูด รวมทั้งเอกสารและแบบฟอร์ม พร้อมมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจ

English for Job Applications (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน) ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 272 หน้า, ราคา 260 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Applications for positions.    2. Resumes (Employment)  3. Cover Letters
           4. Employment interviewing.
           HF5383

   ISBN 978-616-7398-58-7      บาร์โค้ด   9786167398587
         ผู้แต่ง : ทิพมาศ ชุมวรฐายี , ผศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การศึกษา : Ph.D. (Reading Education), Texas Woman's University, U.S.A
M.Ed. (Reading Education), Sul Ross State University, U.S.A
M.A. (Secondary Education/English as a Second Language), West Virginia University, U.S.A
หนังสือ English for Job Applications มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เรียนที่กำลังจะจบการศึกษาและบุคคลที่กำลังหางานทำ ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ในห้องเรียนหรือใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เนื้อหาของหนังสือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการนำเอาเวบไซต์มาช่วยในการาหาตำแหน่งงาน และการกรอกใบสมัครงาน เนื้อหาประกอบด้วยบทเรียน 6 บทเรียน ตามขั้นตอนการสมัครงาน ดังนี้
        บทที่ 1: การมองหาแหล่งสมัครงาน และการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัทที่จะสมัครงาน (Checking the Job Market and                      Researching Prospective Employers)
        บทที่ 2 : การรู้จักทักษะการทำงานของตนเอง (Identifying Your Job Skills)
        บทที่ 3 : การเขียนเอกสารประวัติย่ออย่างมีประสิทธิภาพ (Writing Effective Resume)
        บทที่ 4 : การเขียนจดหมายสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Writing Effective Cover Letters)
        บทที่ 5 : การกรอกใบสมัครงาน (Filling out Employment Application Forms)
        บทที่ 6 : การเตรียมพร้อมเพื่อการสอบสัมภาษณ์งาน (Practicing Your Job Interview Skills)
        บทเรียนทุกบทในหนังสือเล่มนี้ มีคำอธิบายอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่าง และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสิ่งที่ได้เรรียนรู้มา ก่อนทำแบบฝึกหัดจำลองสถานการณ์ท้ายบท โดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเรียนนั้น ๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การสมัครงานจริงของตนเอง

English for Lawyers I
   พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2548, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 128 หน้า, ราคา 140 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Textbook for foreign speakers.
           2. English language- -Conversation and phrase book (for lawyers).
           PE1130T5          428.2495911

   ISBN 974-571-784-3      บาร์โค้ด 9789745717848
         ผู้แต่ง : พีรชาติ นิลวนิช, ผศ.
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A., New York University, U.S.A.
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย ซึ่งผสมผสานทักษะทั้ง 4 คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเข้าด้วยกัน โดยปูพื้นเนื้อหาทางกฎหมาย เช่น ความหมายของกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 รวมทั้งทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อความเข้าใจในการอ่านและการเขียน หนังสือนี้ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ในอาชีพกฎหมาย นอกจากนี้ผู้แต่งได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเล่มด้วย เพื่อให้ผู้ที่ต้องการฝึกฝนความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง


English for Lawyers II
   พ.ศ. 2548, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 116 หน้า, ราคา 125 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Legal composition.           2. Law- -Language.
           3. English language- -Conversation and phrase book (for lawyers).
           PE1479.L3

   ISBN 974-571-931-5      บาร์โค้ด 9789745719316
         ผู้แต่ง : พีรชาติ นิลวนิช, ผศ.
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.A., New York University, U.S.A.
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับสอนนักกฎหมาย ซึ่งผสมผสานทักษะทั้ง 4 คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเข้าด้วยกัน โดยปูพื้นเนื้อหาทางกฎหมาย เช่น ความหมายของกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 รวมทั้งทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน เมื่อเรียนหนังสือนี้จบแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ในอาชีพกฎหมาย ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเล่มด้วย

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ


English for Sociologists and Anthropologists I                   ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 186 หน้า, ราคา 180 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English- -Socilolgy.  2. Readers- -Anthropology.   3. English language- -Paragraphs.
           4. English language- -Rhetoric .    5. English language- -Spoken English.
        
PE1127.S6

   ISBN   978-616-3410-24-1     บาร์โค้ด  9786163140241
         ผู้แต่ง : สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน, รศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : - B.A. (Second Class Honors) in English, Chulalongkorn University.
- M.A. in English, Chulalongkorn University.
- Ph.D. in English Studies, University of Nottingham, U.K.
This topic-based textbook has been specially customized for an integrated-skill English course that focuses on various topics in sociology and and anthropology. The main purpose of this book, as well as that of the course, is to expose students to the English language involving major areas in sociology and anthropology. This book will enable learners to improve their language skills necessary for the understanding and production of English typically used in the study and research related to this particular field.

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ


English for Sociologists and Anthropologists II     
        (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)                            ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2557, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 186 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Textbooks for foreign speakers.
           2. Readers- -Sociology.    3. Readers- -Anthropology.
     PE1128

   ISBN   978-616-3410-84-5     บาร์โค้ด  9786163140845
         ผู้แต่ง : สุพัตรา วชิระเจริญวงศ์, อ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : - B.A. (English), Thammasat University
- M.A. (Language and Communication), National Institute of Development    Administration
- Certificate in Overseas Teacher Update Courses, st. Mary's College,   University of Surrey, U.K..
หนังสือ English for Sociologists and Anthropologists II เหมาะสำหรับนักศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมาษยวิทยาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทางทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด
        เนื้อหาในเล่มนี้เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วยบทความภาษาาอังกฤษเพื่อฝึกการอ่าน คำอธิบายการใช้ไวยากรณ์ รูปแบบการเขียนเรียงความ พร้อมทั้งมีแผ่นซีดีเพื่อใช้ในการฝึกการฟังและการพูด
       หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (EL381) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ


English for Social Workers                                  
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 124 หน้า, ราคา 180 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Conversation and phrase Books (for social workers).
           2. English language- -Writing.     3. Readers.
        
PE116.S63

   ISBN 978-616-7398-90-7      บาร์โค้ด  9786167398907
         ผู้แต่ง : วิภากร ชาโญพงษ์ คาวาซากิ, อ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : .- B.A. in French, Srinakharinwirot University Patumwan, Thailand
- M.A. in Applied Linguistics, University of Wales, UK
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับสอนนักกฎหมาย ซึ่งผสมผสานทักษะทั้ง 4 คือ การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดเข้าด้วยกัน โดยปูพื้นเนื้อหาทางกฎหมาย เช่น ความหมายของกฎหมาย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 รวมทั้งทบทวนโครงสร้างภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นต่อความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน เมื่อเรียนหนังสือนี้จบแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกฎหมายพอสมควรที่จะใช้ประโยชน์ในอาชีพกฎหมาย ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเล่มด้วย

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


English Handbook for Doctors
   พ.ศ. 2551, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 148 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Medical English.      
           2. English language- -Conversation and phrase books (for medical personnel)
           3. Medical history taking.
           PE1127.M4

   ISBN  978-974-9900-43-7      บาร์โค้ด   9789749900437
         ผู้แต่ง : กิติพล นาควิโรจน์, นพ.
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
         การศึกษา : พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
         ผู้แต่ง : พงษ์นุชนาฎ บำราบปฏิปักษ์, รศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; M.A. (Interdisciplinary Studies: English, Psychology and Education), Oregon State University, U.S.A.
หนังสือเล่มนี้เน้นเนื้อหาด้านการซักประวัติผู้ป่วย และการตรวจร่างกายระบบต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนได้นำเสนอในรูปแบบของภาษาพูดที่แพทย์ใช้ในสถานการณ์จริง ในแต่ละส่วนของหนังสือจะมีภาษาอังกฤษและคำแปบภาษาไทยควบคู่กัน เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง นักศึกษาแพทย์จะได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาที่จะถามและบทพูดที่ใช้ในการปฏิบัติงานกับผู้ป่วยในสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาของการนำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วย (case presentation) เป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกชั้นปี (resident) เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อีกทั้งในส่วนภาคผนวก ผู้เขียนได้สรุป Language functions และ Patterns ต่าง ๆ ของภาษาเพื่อที่แพทย์สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น


English for Nurses(มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)         **หนังสือปกใหม่
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 140 หน้า, ราคา 180 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Rhetoric
           2. Readers- -Medicine.
           PE2226.N8

   ISBN    978-616-3140-31-9      บาร์โค้ด   9786163140319
         ผู้แต่ง : ศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์ , ผศ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การศึกษา : M.A. (Teaching English as a Second Language) University as a Second Language) University of Kansas, U.S.A. อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในด้านตาง ของนักศึกษาพยาบาล หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 6 บท คือ Nursing Career, Diseases and Symptoms, Body Mechanism, Drug Administration, Health care and Lifestyles และ Nursing Care ในแต่ละบทประกอบด้วย 
        Reading Selection บทความที่นำมาจากตำราและวารสารทางวิชาการทางการพยาบาล
        Reading Skill การฝึกฝนทักษะการอ่านที่จำเป็นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถจับใจความและเข้าใจบทวามทางวิชาการได้ดียิ่งขึ้น
        Language Focus ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
        Writing Practice การฝึกฝนการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล
        Word Study คำศัพท์ทางการพยาบาลที่ควรทราบ
        Listening Practice การฝึกฝนทักษะการฟังในบริบทต่าง ๆ เชน การสัมภาษณ์คนไข้ การแนะนำการใช้ยา และการให้ความช่วยเหลือคนไข้ เป็นต้น

English for Work (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 156 หน้า, ราคา 140 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Business English.
           2. English language- -Technical English.
           3. Commercial correspondence.
           HF5726           651.7

   ISBN  978-974-466-213-2      บาร์โค้ด   9789744662132
         ผู้แต่ง : สุชารัช (โรจนประภายนต์) ริมกีรติกุล, รศ. ดร.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : ศศ.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Language and International Trade), Eastern Michigan University, U.S.A., ปริญญาเอกทางด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการหางานทำ และ/หรือเพื่อพัฒนาการทำงานในสำนักงาน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การพูด ประกอบด้วยถ้อยคำ สำนวน และตัวอย่างบทสนทนาที่ต้องใช้และพบเสมอในการสมัครงานและการทำงาน การเขียน ประกอบด้วยคำอธิบายและตัวอย่างการเขียนที่ใช้ในทางธุรกิจ เป็นต้นว่า การเขียนจดหมายในวาระต่างๆ รวมทั้งจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัวประกอบจดหมายสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกข้อความ และการจดบันทึกการประชุม ทุกบทมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาแล้วในแต่ละบท

English Structure (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)       
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 152 หน้า, ราคา 160 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Sentences.
           2. English language- -Noun.
           3. English language- -Verb.
           PE1375           

   ISBN  978-616-3140-08-1      บาร์โค้ด   9786163140081
         ผู้แต่ง : พนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล,ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A. (English Language in Literary Studies), Nottingham University, England
หนังสือเล่มนี้เป็นการแนะนำโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้นแต่โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อช่วยส่งเสริมการอ่านและการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ
INTERCULTURAL COMMUNICATION:
      A survival guide for non-native English speakers.                                                                                    
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 320 หน้า, ราคา 250 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Intercultural communication.           2. Language and culture.
           HM1121         

   ISBN  978-616-3140-47-0      บาร์โค้ด   9786163140470
         ผู้แต่ง : Ross Taylor , Dr.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา :

Ph.D. (Intercultural Communication) University of Durham, U.K., L.LB University College, London University.

The book provides you with all the knowledge you need to begin a life-long journey into the joys, mysteries, and frustrations of Intercultural Communication, but with a major new difference.
        The difference is that this book takes the perspective of the huge majority of English users in the Would today; not native speakers of English, like Americans, or British people, but non-native speakers, like you.
        Studying this book, or just reading it to think about, will give you a great advantage in dealing with the pressures of liveing in the era of globalization - to seize and engage international opportunities - but on your own terms, not those dictated to you by native speakers of English. Because English now belongs to the World, and you are as important a person in the World as any native speaker.

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ
Introduction to Concepts and Techniques in Data Mining and Application
      to Text Mining                                                                                    
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 318 หน้า, ราคา 200 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Data mining.          2. Text processing (Computer science)
           QA 76.9.D343           

   ISBN  978-616-3140-13-5      บาร์โค้ด   9786163140135
         ผู้แต่ง : ธนารักษ์   ธีระมั่นคง, รศ. ดร.
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร (ICT) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา :

Eng. in Electrical & Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology, Japan, M.Eng. in Computer Science, Tokyo Institute of Technology, Japan, D.Eng. in Computer Science, Tokyo Institute of Technology, Japan

The aim of writing this book is to give comprehensive background for everyone who have no experience in the field of data mining to gain enough knowledge for advance readings. Technologies in this field aims to reveal meaningful knowledge form such data and information. This multidisciplinary field, namely data mining, involves database technology, machine learning, pattern recognition, statistics, artificial intelligence, parallel and distributed computing and visualization. Up to present, there have been a large number of published books related to data mining and knowledge discovery. They give either a good introduction or advance/deep knowledge in this field. In contrast with them, this book focuses more on basic concepts and provides many examples in the form of illustrations in order to make readers understand concepts and techniques in data mining easily.
         Chapter 1 introduces the field of data mining and text mining. Chapter 2 contains how to represent data, how to clean, integrate, transform and reduced data before the main process of data mining. Chapter 3 describes a number of classification and prediction methods, including Fisher's linear discriminant or centroidbased method, k-nearest neighbor method, statistical classifiers, decision trees, rule-based classification, artificial neural networks, and support vector machines as well as linear regression, regression trees and model trees for numeric prediction. Chapter 4 presents techniques for two general unsupervised learning tasks; cluster analysis and association analysis. Chapter 5 illustrates topics in evaluation methods for information retrieval, classification and numeric prediction. Chapter 6 provides three applications of data mining to text mining as examples.
        The author hopes that this textbook will convey basic concepts on data mining to students and young researchers to get more background for further study in the field.

* จำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

 

La Thaïlande et ses régions
   พ.ศ. 2549, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 244 หน้า, ราคา 450 บาท (พร้อม CD 1 แผ่น)

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. French language- -Conversation and phrase books (for tourism industry employees)
           PC2121

   ISBN  974-571-978-1     บาร์โค้ด  9789745719781
         ผู้แต่ง : ศุภลัคน์ เตชะพงศธร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; Licence de sciences du langage et Maîtris de sciences du langage, Université Paris III Sorbonne Nouvelle; DEA de linguistique, logique et informatique, Université Blaise Pascal Clemont II
*หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำรา La Thaï lande et ses régions เป็นตำราด้านการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการนำมาใช้ในงานมัคคุเทศก์ หรืองานที่ต้องติดต่อประสานงานกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้ความรูเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมถึงการให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยความรู้เนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย มีแบบฝึกหัดฝึกฝนทักษะการอ่าน-เขียน ฟัง-พูด พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดในท้ายเล่ม

Paragraph Writing A Process Approach (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 176 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Rhetoric.           2. English language- -Paragraph.
           3. English language- -Gramma.           4. Authorship.
           PE1408

   ISBN    978-974-9900-30-7    บาร์โค้ด   9789749900307
         ผู้แต่ง : ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาศาสตร์, เกียรตินิยมดีมาก) คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Teaching English as a Second
Language) University of lllinois at Urbana-Champaign.
หนังสือเล่มนี้จุดประสงค์เพื่อสอนการเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเน้น กระบวนการ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกขั้นตอนในการเขียนทีละขั้นตอนอย่างมีระบบ เพื่อให้สามารถเขียนย่อหน้าที่มีการเรียบเรียงที่ดีและมีประสิทธิภาพได้

เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท ซึ่งครอบคลุมการเขียนประเภทการเล่าเรื่อง (Narration) การบรรยายความ (Description) และการอธิบายความ (Exposition) การนำเสนอบทเรียน เน้นกระบวนการในการเขียน ได้แก่ การรวบรวมความคิด เกี่ยวกับเรื่องที่จะเขียน การนำความคิดมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบและจัดลำดับให้สมเหตุสมผล การฝึกใช้คำหรือวลีที่ ใช้เชื่อมโยงความคิดให้มีความต่อเนื่องกัน (Transitions) การเขียนประโยคหลัก (Topic Sentence) และประโยคสรุป (Concluding Sentence) การแก้ไขงานและตรวจทานงาน ในแต่ละบทมีการสอนประเด็นทางภาษาและไวยากรณ์โดยเน้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเขียนในบทนั้นๆ ท้ายเล่มมี Appendices พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนประเด็นทางภาษาและ ไวยากรณ์เพิ่มเติม

Practical English Structure
     A Textbook for Advanced English Grammar
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 12, พ.ศ. 2552, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 272 หน้า, ราคา 280 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Grammar.
           PE112.R3           425

   ISBN 978-974-9900-77-2     บาร์โค้ด 9789749900772
         ผู้แต่ง : ขนิษฐา อุทวนิช, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ผู้แต่ง : ระเบียบ ณ กาฬสินธุ์, รศ.
อดีตรองศาสตราจารย์ประจำสถาบันภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         ผู้แต่ง : ยูระ เอี่ยมชื่น, ผศ.
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Practical English Structure    เป็นความพยายามของผู้แต่งที่จะสอนโครงสร้างภาษาอังกฤษระดับสูงในบริบท (context) โดยมุ่งที่จะให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ คณะผู้แต่งได้สร้างเนื้อหาให้สมบูรณ์หรือเบ็ดเสร็จในเล่มเดียว โดยมุ่งที่จะให้ผู้เรียนนำความรู้ทางด้านโครงสร้างมาพัฒนาทักษะต่างๆ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ Practical English Structure เป็นฐานสำคัญที่จะนำให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่ทักษะต่างๆ ข้างต้น

Progressive English                                                           ***หนังสือใหม่
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 284 หน้า, ราคา 360 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language - - Textbooks for foreign speakers.
           PE1128

   ISBN   978-616-3140-40-1     บาร์โค้ด   9786163140101
         ผู้แต่ง : สุชาติ   วงศ์สุวานิช, ผศ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  การศึกษา :
B.A. in English, Srinakharinwirot University.
M.A. in Applied Linguistics, King Mongkut's Institute of Technology Thonburi Thailand.
Similar to other languages, people learn English in order to be able to communicate with other people using the language. Progressive English is designed for those who want to improve the four skills of English to the intended proficiency level of low intermediate to intermediate.
         This book consists of eight units on different topics of interest regarding social, science, and current events accompanied with an audio CD. Each unit composes of three parts; reading and speaking skill development, listening skill practice, and writing (organization, grammar and practice). Answer key and audio scripts are provided at the end of the book.
          You are expected to study from the beginning to the end respectively as you will gradually learn new things and be ready for newer information and tasks of the next units.
           It would be grateful if this book could help improve your English proficiency and motivate you to have appropriate attitude towards learning (a) language(s).

Reading Skill Development
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 160 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. College readers.     2. Reading (Higher education).
            PE1122

   ISBN  978-616-3140-21-0      บาร์โค้ด   9786163140210
         ผู้แต่ง : ถิรวัฒน์ ตันทนิส, ผศ.
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้อ่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อประโยชน์สำหรับการอ่านภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
       เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย กลวิธีการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการอ่านอย่างถูกต้อง เช่น การเดาความหมายของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่อง การตีความการอ้างอิงความและความหมายโดยนัย การสรุปความ การเขียนโครงเรื่องของบทอ่าน
       บทอ่านส่วนใหญมีเนื้อหาทางด้านสังคมศาสตร์ พร้อมแบบฝึกหัดในแต่ละบทเพื่อฝึกฝนให้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่าน ผู้เขียนได้จัดทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ตอนท้ายเล่มเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง

Sentence Composition (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)
   พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2547, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 192 หน้า, ราคา 160 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Sentences.
           PE1375

   ISBN 974-571-871-8    บาร์โค้ด 9789745718715
         ผู้แต่ง : พิมพันธุ์ เวสสะโกศล, รศ. ดร.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์, เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.A. (Foreign Language Education), University of Taxas at Austin; Ph.D. (Curriculum and Instruction) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา และสามารถใช้ประโยคสื่อความหมายได้ตามวัตถุประสงค์

เนื้อหาเน้นที่การใช้ประโยคเพื่อสื่อความหมายโดยเริ่มที่โครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะใช้เป็นแกนสำหรับโครงสร้างขยาย แล้วจึงศึกษารูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการขยายความประโยคหลัก โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจ เรียงตามลำดับขั้นความเข้าใจ คือเริ่มจากการรู้จักโครงสร้าง การเข้าใจความหมายของโครงสร้าง จนในที่สุดสามารถเขียนโครงสร้างที่เรียนได้อย่างสื่อความหมายถูกต้อง

Sentence Structure for Reading Comprehension                **หนังสือปกใหม่
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 208 หน้า, ราคา 260 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language--Sentences.
           2. English language—Sentences--Problems, exercises, etc.
           PE1375

   ISBN 974-616-3140-20-3      บาร์โค้ด  9786163140203
         ผู้แต่ง : พนาทิพย์  พินิจศักดิ์กุล, ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : อ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A. (English Language in Literary Studies), Nottingham University, England.
ผู้แต่งได้แนะนำเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่เรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งการประยุกต์ใช้ทางไวยากรณ์มาช่วยเสริมการอ่านประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดมากมาย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Sentence Writing
   พ.ศ. 2550, ขนาด 8 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 204 หน้า, ราคา 240  บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Sentences.
           PE1441

   ISBN 978-974-9900-11-6   บาร์โค้ด 9789749900116
         ผู้แต่ง :

พนาทิพย์  พินิจศักดิ์กุล, ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ, เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A’ (English Language in Literary Studies),  Nottingham University, England.

ผู้แต่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยช่วยผู้เรียนทบทวนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในภาษาอังกฤษตลอดจนการประยุกต์ใช้ไวยากรณ์ ซึ่งนำไปสู่การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ประโยคจนผู้เรียนสามารถแต่งประโยคที่ซับซ้อนและถูกต้องได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัดเข้มข้นเพื่อฝึกฝนให้เกิดผลอย่างจริงจัง

Systematic Reading 1 (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)               
   พิมพ์ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 104 หน้า, ราคา 100 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Readers.           2. English language- -Study and teaching.
           3. English language- -Textbooks for foreign speakers.
           PE1121.C475           428

   ISBN    978-616-7398-17-4      บาร์โค้ด    9786167398174
         ผู้แต่ง :
* ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, ผศ. * ติระพร บุนนาค, ผศ.ดร.
* พยงค์ศิริ จิตรถเวช, รศ. * พรทิพย์ สุขะกูล, ผศ.
* พวงเล็ก ศิริทวี, ผศ. * ยุพิน โภคฐิติยุกต์, ผศ.
* สาวิตรี พืชพันธุ์, ผศ.  

คณาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นการให้ความรู้และการฝึกฝนทักษะการอ่านเบื้องต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้หนังสือสามารถพัฒนาการอ่านอย่างถูกวิธี และสามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับทักษะการอ่านโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากระดับย่อหน้า คือ การเดาความหมายของศัพท์ การอ่านข้อความระดับประโยค และการอ่านข้อความระดับย่อหน้า เพื่อจับสาระสำคัญและแยกรายละเอียด รวมทั้งการอ่านเพื่อความเข้าใจวิธีการเขียนสื่อความหมายในรูปแบบของการแสดงโดยนัย (Inference and Implication) การใช้ภาพพจน์ (Figure of Speech) และการเสนอข้อเท็จจริงและการเสนอความคิดเห็น (Fact and Opinion)

TU GET                  ***หนังสือใหม่                                                                               
   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 348 หน้า, ราคา 300 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Examinations, questions etc.
           PE1114

   ISBN  978-616-3140-45-6     บาร์โค้ด   9786163140456
         ผู้แต่ง : สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของผู้สอบ

University English I (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)                      
   พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 332 หน้า, ราคา 200 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English Language- -Textbook for foreign speakers.
           2. Readers
           PE1128

   ISBN  978-616-7398-21-1      บาร์โค้ด   9786167398211

         ผู้แต่ง :

พัชรา วงศ์หิรัญสมบัติ, อ.
วัลลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์, ผศ.
สุพัตรา ชิระเจริญวงศ์, อ.
นิตยา ยวงศรี, รศ.
นพพร สโรบล, รศ.
เก็จวลี ปอแก้ว, ผศ. ดร.
ชนิกา แกมพ์เพอร์, อ. ดร.
ปรียาฉัตร อุตตมะโยธิน, ผศ.
วรรณา เจริญช่าง, อ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือ University English 1 เหมาะสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื้นฟูทักษะทางภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน-การเขียน และการพัง-การพูด ในหัวข้อต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน
       เนื้อหาประกอบด้วยบทความภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการอ่าน บทเรียนเพื่อฝึกการเขียน คำอธิบายการใช้ไวยากรณ์และมีแผ่นเซีดีเพื่อใช้ในการฝึกการพังและการพูด เนื้อหามีความเหมาะสมในการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษ
       หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (EL 171) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

University English 2 (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)                
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 222 หน้า, ราคา 220 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English Language- -Textbook for foreign speakers.
           2. Readers
           PE1128

   ISBN  978-974-9900-88-8      บาร์โค้ด   9789749900880

         ผู้แต่ง :

สุชารัช ริมกีรติกุล, รศ. ดร.
ช่อทิพ วิริยะ, ผศ.
วีรสุดา ศรีพยัคฆ์, ผศ.
กิตติธัช สุนทรวิภาต, ผศ. ดร.
ศรีปทุม นุ่มอุรา, รศ.
ทิพมาศ ชุมวรฐายี, ผศ. ดร.
สุรีย์ คงสมจิต, รศ.
ประทิน พิมสาร, รศ. ดร.
พรศิริ สิงหปรีชา, รศ. ดร.
สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน, รศ.
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือ University English 2 เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับศึกษาต่อเนื่องจาก University English 1 โดยเน้นเนื้อหาภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการฟัง-การพูด ในระดับที่สูงขึ้น
        เนื้อหาประกอบด้วยบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการอ่านเนื้อหาที่ยาวขึ้น ฝึกการเขียนระดับย่อหน้า พร้อมทั้งมีคำอธิบายการใช้ไวยากรณ์ระดับประโยคเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียน และมีแผ่นซีดีเพื่อใช้ในการฝึกการฟังและการพูด เนื้อหามีความเหมาะสมในการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น  
        หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (EL 172) ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

WRITING ESSAYS (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)               
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 332 หน้า, ราคา 360 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. Essays- -Authorship- -Problems, exercises, etc..           
           2. English language- -Rhetoric- -Problems, exercises, etc.
           PE1471

   ISBN  978-616-3140-16-6      บาร์โค้ด   9786163140166

         ผู้แต่ง :

ตระการ กัลชาญนันท์, ผศ.
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (English). University of Missouri. Kansas City.

หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น (short essay) เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
       เนื้อหาในหนังสือครอบคลุมเรื่อง
       •หลักการเขียน essay ซึ่งประกอบด้วย การเขียนคำนำ (introduction) การตั้งประเด็น (thesis sentence) การอธิบายประเด็นอย่างมีเหตุผลและมีความต่อเนื่อง (support and coherence) และการสรุปประเด็น (conclusion) รวมทั้งการเขียนเค้าโครง (essay outline) ก่อนลงมือเขียน
       •การใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ (primary and aecondary surces) ในการอธิบายประเด็นต่าง ๆ โดยมีการอ้างอิงข้อมูล (documentation) อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
       •การเขียนความเรียงสามประเภทได้แก่ การเปรียบเทียบ (comparison-contrast) การอธิบายเหตุและผล (cause-effect) และการเขียนแบบโต้แย้ง (argumentation)
       •การเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรมโดยนำหลักการเขียนดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นเนื้อหาในส่วนที่สองของแต่ละบทเรียน
       •การใช้ภาษาและไวยากรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในแต่ละบท
       •ตัวอย่างและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการเขียนและการใช้ภาษาในแต่ละบทและในภาคผนวก เพื่อเป็นการฝึกฝนเพิ่มเติม

WRITING PARAGRAPHS (มี Answer Key จำหน่ายสำหรับผู้สอน)  
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 332 หน้า, ราคา 380 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. English language- -Paragraph.       2. Composition and exercises.
           PE1439

   ISBN  978-974-9900-93-2      บาร์โค้ด   9789749900932

         ผู้แต่ง :

ตระการ กัลชาญนันท์, ผศ.
ภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, M.A. (English). University of Missouri. Kansas City.

เนื้องหาของตำราประกอบด้วย วิธีการเขียนระดับย่อหน้า ซึ่งมีความยาวประมาณ 180-200 คำ การเขียนย่อหน้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การเล่าเรื่อง (narration) การบรรยาย (description) ยกตัวอย่าง (examples) การให้เหตุผล (reasons) และการอธิบายความหมาย (definition) รวมทั้งการนำวิธีเขียนเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการเขียนเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษด้วย นอกจากนี้ยังมีการอธิบายข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบบ่อยในการใช้ภาษาอังกฤษ (common errors) โดยมีแบบฝึกหัดประกอบในแต่ละบท และในภาคผนวก

Writing through Reading                                                                   
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 328 หน้า, ราคา 320 บาท

  ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. การอ่าน.      2. ภาษาอังกฤษ- -ประโยค.  3. ภาษาอังกฤษ- -แบบเรียนสำหรับผู้พูดภาษาต่างประเทศ- -ภาษาไทย.
           PE1130

   ISBN  978-616-7398-99-0      บาร์โค้ด   9786167398990

         ผู้แต่ง :

อุสุมา ชื่นชมภู , ผศ.
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         การศึกษา :

กศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ ประสานมิตร
M.S. in Technological and Adult Education University of Tennessee. U.S.A.
Diploma in Teaching English Overseas Leeds University, U.K.
Certificate in Teaching English (Extending English Language Teaching Skills: a Practical Approach), University of Oxford, U.K.

หนังสือเล่มนี้นำเสนอทักษะต่าง ๆ ในการอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญจากสิ่งที่อ่านได้ และเกิดภาพเค้าโครง หรือ สามารถสรุปความได้ (บทที่ 1-2) ในขั้นต่อไป (บทที่ 3-5) เป็นการแนะนำเรื่องโครงสร้างทางภาษาโดยเริ่มจากโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็น Simple sentence และขยายความเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับคำ วลี และประโยคย่อย คือ Adjective clause, Adverb clause และ Noun clause ตลอดจนการเชื่อมกลุ่มความคิดต่างประโยค (Coordination) สุดท้ายในบทที่ 6-7 เป็นการฝึกอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ ทำ Outline และ Summary โดยเริ่มตั้งแต่ข่าวสั้น บทความ (ตัดตอน) ไปจนถึงบทความขนาดยาว เป็นการฝึกทั้งการอ่านและการเขียน


  Top