กฎหมาย    จิตวิทยา    ประวัติศาสตร์    ปรัชญาและศาสนา    พาณิชยศาสตร์และการบัญชี    ภาษาและวรรณคดี    ภาษาศาสตร์     ภาษาต่างประเทศ
 รัฐศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เศรษฐศาสตร์   สังคมวิทยาและมานุษวิทยา   สังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน   สื่อสารมวลชน   อื่นๆ   
สังคมสงเคราะห์และพัฒนาชุมชน

การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์                                                       
   พ.ศ. 2554, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 134, ราคา 150 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์เฉพาะราย..         
           HV43

   ISBN 978-616-7398-47-1    บาร์โค้ด 9786167398471
         ผู้แต่ง : สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การศึกษา : สส.บ. (เกียรตินิยม); สส.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดการรายกรณี (Case Management) สำหรับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ซึ่งผู้เขียนพยายามถ่ายทอดสาระสำคัญ ๆ ของการ "ประสานงาน" อันเป็นหัวใจของการบริหารจัดการตามกระบวนการทำงานในฐานะของการเป็น "ผู้จัดการรายกรณี" หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผู้จัดบริการทางสังคม และ/หรืออาจเป็น "นักสังคมสงเคราะห์" ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือในระยะยาว
       

การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม:
   พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 228, ราคา 320

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. วิจัยเชิงคุณภาพ.           2. ทฤษฎีความรู้.
           H62

   ISBN 978-974-990-012-3     บาร์โค้ด 9789749900123
         ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : สส.บ., สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of Public
Administration, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Ph.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Alberta, Canada
แบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกเป็น ภาคแนวคิดทฤษฎี ซึ่งผู้เขียนมีความตั้งใจให้มีความลุ่มลึกพอสมควร ขณะเดียวกันก็พยายามทำให้สาระที่ยากสลับซับซ้อนอยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ส่วนที่สองเป็นภาควิธีวิจัย กล่าวถึงวิธีการดำเนินงานวิจัยไปทีละขั้นทีละตอน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเริ่มต้นทำวิจัยเชิงคุณภาพสักเรื่องหนึ่ง ผู้เขียนพยายามแตกเนื้องานในกระบวนการวิจัยออกเป็นส่วนย่อยๆ และเรียบเรียงไปตามลำดับขั้น พร้อมทั้งยกตัวอย่างงานวิจัยที่มีอยู่เป็นหลักฐานสนับสนุนการอธิบาย เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย นับเป็นตำราที่เหมาะกับนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการทำสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับนักวิจัย นักวิชาชีพ และนักวิชาการในสาขาต่างๆ ที่เริ่มสนใจในการวิจัยเชิงคุณภาพ

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์
การเสริมพลังอำนาจในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์                 
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 216, ราคา 180

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. เทคนิคการช่วยเหลือตนเอง.     2. กลุ่มช่วยเหลือตนเอง.    3. นักสังคมสงเคราะห์.
           BF632

   ISBN    978-616-7398-72-3    บาร์โค้ด    9786167398723
         ผู้แต่ง : อภิญญา  เวชยชัย, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการศึกษาในโครงการ Council of International Program, San Diego State University สหรัฐอเมริกา และการฝึกภาคปฏิบัติผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ในองค์การ San Diego Youth and Community Services (SDYCS) ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา (มกราคม - พฤษภาคม 2550)
หนังสือเล่มนี้เป็นเอกสารวิชาการที่ใช้ประกอบการบรรยายวิชาการปลูกสร้างจิตสำนึกและการเสริมพลังอำนาจ ในระดับปริญญาโท และวิชาจริยธรรมและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ในระดับปริญญาตรี สาระสำคัญคือการทำความเข้าใจแนวคิดและพัฒนาการของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีความสัมพันธ์กับการทำงานสังคมสงเคราะห์อย่างยั่งยืน การเสริมพลังอำนาจในตนเอง การเสริมพลังอำนาจระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ชุมชน และการเสริมพลังอำนาจในองค์กร เทคนิคและทักษะในการเสริมพลังอำนาจ รวมทั้งการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงานเสริมพลังอำนาจ

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

คู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็ก
   พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 132 หน้า, ราคา 140 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ครอบครัวบำบัด.     2. สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช.    3. จิตเจริญล่าช้า- -การฟื้นฟูสมรรถภาพ.
           WM430.5F2

   ISBN 978-616-7398-40-2      บาร์โค้ด   9786167398402

         ผู้แต่ง : สดใส  คุ้มทรัพย์อนันต์, ดร.
อาจารย์พิเศษ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารสังคม), Certificate of Family Therapy Satir Institute of the Pacific, Canada.
คู่มือครอบครัวบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเด็กเป็นคู่มือที่ผู้เขียนตั้งใจมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้สัมผัสความรู้สึกดี ๆ ที่มนุษย์พึงมีต่อกัน เป็นความสุขที่จะสัมผัสได้ วิธีการทำครอบครัวบำบัดแบบแซทเทียร์ช่วยให้ผู้บำบัดปรับเปลี่ยนมุมมองเชิงบวก มองเห็นศักยภาพของความเป็นมนุษย์และมีพลังชีวิตที่จะช่วยเหลือตนเองและพร้อมที่จะดูแลคนอื่น ๆ ในสังคม การใช้คู่มือให้ได้ผลสำเร็จ ผู้บำบัดต้องยึดหลัก 3 P คือ Practice Practice and Practice คู่มือฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางในการบำบัดสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น การจะบำบัดเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ ผู้บำบัดควรศึกษาข้อมูลจากผู้รู้หรือเข้าสู่กระบวนการอบรมด้วยจะทำให้คู่มือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างแท้จริง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา
   พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 176 หน้า, ราคา 150 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. เพศศึกษา.           2. เพศศึกษา- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
           3. ครอบครัว.           4. การสืบพันธุ์ของมนุษย์.           5. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์.
           HC467.95

   ISBN 974-571-880-7      บาร์โค้ด 9789745718807
         ผู้แต่ง :
* นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, รศ * วันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ.
* ประทักษ์ ลิขิตเลอสรวง, นพ. * สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, พญ.
* มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, ดร.  
หนังสือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพศศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ที่เป็นสาระแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเรื่อง "เพศศึกษา" ซึ่งเป็นเรื่องที่คนทั่วไปยังไม่เข้าใจในความหมายและความสำคัญ ดังนั้นเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จึงครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาไว้ทั้งหมด โดยคณะผู้แต่งคาดหมายว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทย และความรู้ความเข้าใจนี้จะส่งเสริมการมีพฤติกรรมในเรื่องเพศที่เหมาะสม ทำให้สังคมโดยส่วนรวมเกิดความสงบสุข

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
   พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 138 หน้า, ราคา 200 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์.
           HV31           361

   ISBN 978-616-7398-04-4     บาร์โค้ด 9789749900079
         ผู้แต่ง : *  วันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ.
*  สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ.
*  กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
เป็นการเรียบเรียงสาระด้านการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ โดยเน้นภาพรวมและความเข้าใจเบื้องต้นตอบสนองความต้องการของนักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ และผู้สนใจงานด้านนี้

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยการให้ภาพรวม ความหมาย รูปแบบ วิวัฒนาการของสวัสดิการสังคมและสวัสดิการสังคมเชิงรุก ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของสวัสดิการสังคมไทยยุคปัจจุบัน ด้านการสังคมสงเคราะห์ให้สาระเกี่ยวกับปรัชญาพื้นฐาน แนวคิดความเป็นวิชาชีพ วิธีปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนทฤษฎีงานสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้เนื้อหาเรื่องเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคมก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ได้เป็นอย่างดี
      

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


จิตสังคมบำบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์

   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2555, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 160 หน้า, ราคา 150 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. จิตบำบัด.       2. สังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช.      3. นักสังคมสงเคราะห์.
           WM420

   ISBN  978-616-7398-82-2      บาร์โค้ด  9786167398822
         ผู้แต่ง : วันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : สส.บ. (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
Master degree in Public Health, University of Hawaii, U.S.A.
หนังสือเรื่องนี้ จิตสังคมบำบัดใการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า นักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการด้วยวิธีการให้คำปรึกษาและการบำบัด ดังนั้นงานสังคมสงเคราะห์จึงเป็นงานด้านคลินิก คือการบำบัดรักษา ช่วยเหลือผู้รับบริการในปัญหาด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ ซึ่งเราจะใช้คำว่า สังคมสงเคราะห์คลินิก และนักสังคมสงเคราะห์คลินิก อัตลลักษณ์ของงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่เริ่มจากการปฏิบัติระดับบุคคลซึ่งเป็นระดับจุลภาคไปสู่งานระดับสังคมหรือระดับมหภาค เช่นเรื่องนโยบาย  การวิจัยและการบริหารงาน เป็นต้น โดยนักสังคมสงเคราะห์จะใช้ความรู้จากศาสตร์หลาย ๆ ด้าน รวมทั้งแนวคิดทางสังคม เช่น แนวคิดสิทธิมนุษยชน แนวคิดการพิทักษ์สิทธิ แนวคิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคลแลสังคม จะเห็นได้ว่า งานสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ เป็นการปฏิบัติงานที่เป็นศาสตร์และศิลป์อย่างแท้จริง

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


ทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์                                                            
   พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไข, พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 184 หน้า, ราคา 260 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์.     2. นักสังคมสงเคราะห์.
           HV13

   ISBN    978-616-7398-44-0     บาร์โค้ด   9786167398440
         ผู้แต่ง : สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     การศึกษา : สส.บ., (เกียรตินิยม) สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำราเล่มนี้ได้นำเสนอทักษะในงานสังคมสงเคราะห์ทั้งในแง่ของการสร้างและพัฒนาทักษะ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะการสร้างสัมพันธภาพทางวิชาชีพ ทักษะการสังเกต ทักษะการสัมภาษณ์ ทักษะการเยี่ยมบ้าน ทักษะการบันทึก ทักษะการส่งต่อ และทักษะการยุติเรื่อง ซึ่งการเรียนรู้ทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการให้บริการระดับบุคคลและกลุ่ม เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการสวัสดิการสังคม และผู้สนใจทั่วไปหนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายและการวางแผนสังคม
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 276 หน้า, ราคา 210 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ทฤษฎีวิพาษ์.            2. นโยบายสังคม.
           B809.3

   ISBN 978-616-7398-77-8      บาร์โค้ด    9786167398778
         ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : สส.บ., สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of Public
Administration, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Ph.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Alberta, Canada
ตำราเล่มนี้กำเนิดจากการเล็งเห็นความจำเป็นของการนำทฤษฎีวิพากษ์ (Critical Theory) เข้ามาใช้เป็นฐานคิด
สำหรับกระบวนการกำหนดและการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสังคม ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
หลังความทันสมัย

เนื้อหาและขอบเขตของทฤษฎีวิพากษ์มีความกว้าวขวางและลึกซึ้ง ในที่นี้ได้กำหนดแนวทางการเขียนที่ครอบคลุมสาระสำคัญเป็นสามตอนใหญ่ ๆ คือ ตอนที่หนึ่ง ว่าด้วยความเข้าใจทฤษฎีวิพากษ์ในเบื้องต้น ตอนที่สอง เป็นการเลือกสรรนักทฤษฎีวิพากษ์และผลงานที่สำคัญสี่ท่านได้แก่ เยอร์เก้น ฮาเบอร์มาส (J?rgen Habermas) cvoFmou dbfgfolN (Anthong Giddens) gxkF] เปาโล แฟรร์ (Paolo Freire) และ มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ตอนที่สาม เป็นการพรรณนาและอภิปรายถึงทฤษฎีวิพากษ์ที่อยู่ในบริบทของการประยุกต์ใช้เป็นหลัก โดยเริ่มจาก “สังคมสงเคราะห์แนวโครงสร้าง: ทางเลือกหนึ่งของทฤษฎีวิพากษ์ในการนำนโยบายสังคมไปสู่การปฏิบัติ” “วิชาครูสตรีนิยม: ทฤษฎีวิพากษ์ในการนิเทศงานสวัสดิการสังคม” “ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในพื้นที่สวัสดิการสังคม” “ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายสังคมเปรียบเทียบ: โฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของสวัสดิการในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก” “การวิเคราะห์นโยบาย และการวางแผนสังคม: จากตัวแบบสู่ทฤษฎีวิพากษ์” และ “ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายและการวางแผนสังคม: ผลกระทบและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย”


*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์                                           
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 156 หน้า, ราคา 130 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์.      2. นักสังคมสงเคราะห์.
           HV40

   ISBN     978-616-7398-83-9      บาร์โค้ด    9786167398839
         ผู้แต่ง : นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์,รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การศึกษา : B.A. (pass) จาก Miranda House College, Delhi University, M.A. (Social Work) จาก DelhiSchool of Social Work, Delhi University, Ph.D. (Social Work) จาก Delhi University เน้นด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช
การสังคมสงเคราะห์เป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งตราบเท่าที่ยัง้องมีคนและสังคม เพราะปัญหาสังคมย่อมเกิดขึ้นเรื่อยไปไม่อาจหยุดยั้งได้ หนังสือ ทฤษฎีและการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จะให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังคมสงเคราะห์ หลักการ กระบวนการ และรูปแบบต่าง ๆ ในการให้การสงเคราะห์ รวมทั้งทักษะสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมที่เหมาะสม ที่นักสังคมสงเคราะห์สามารถยึดเป็นแนวปฏิบัติได้

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย                                                                      
   พ.ศ. 2553, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 236 หน้า, ราคา 300 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์.
           HV31

   ISBN 978-974-9900-95-6      บาร์โค้ด 9789749900956
         ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : สส.บ., สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of Public
Administration, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Ph.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Alberta, Canada
ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย พัฒนาจากเอกสารคำสอนในหลายวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ผู้เขียนเป็นผู้บรรยายหลัก การเรียบเรียงพยายามครอบคลุมเนื้อหาทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ที่มีใช้กันอยู่จริง และในรายละเอียดที่จะช่วยสร้างความกระจ่างชัด เริ่มตั้งแต่ วิวัฒนาการความรู้ทางสังคมสงเคราะห์ ความหมายของทฤษฎีและคำที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปปลงของทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย และอภิปรายทฤษฎีแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา ทฤษฎีความขัดแย้ง ทฤษฎีการสร้างพลังอำนาจ ทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ ปรากฎการณ์วิทยา การกำหนดสร้างทางสังคมและศาสตร์แห่งการตีความ

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


นโยบายสังคมเปรียบเทียบ                                    
   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 272 หน้า, ราคา 200 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. นโยบายสังคม.      2. สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ.    3. รัฐสวัสดิการ.
           HN26

   ISBN     978-616-7398-98-3      บาร์โค้ด    9786167398983
         ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
      การศึกษา : สส.บ., สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of Public
Administration, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Ph.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Alberta, Canada
นโยบายสังคมเปรียบเทียบเป็นตำราที่มีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีการเปรียบเทียบนโยบาย ทฤษฎีรัฐสวัสดิการของนักคิดที่หลากหลาย รวมทั้งการเปรียบเทียบนโยบายเกี่ยวกับการขจัดความยากจน นโยาบแรงงาน คุณภาพชีวิตของผู้หญิง การสนับสนุนการบริการสุขภาพ การศึกษาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ในกลุ่มประเทศยุโรป รัฐสวัสดิการในเอเซียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาสำหรับผู้สนใจในการวิจัยนโยบายเปรียบเทียบได้เป็นอย่างดี

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม                                                                
   พิมพ์ครั้งที่  5 พ.ศ. 2554, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 156 หน้า, ราคา 145 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. นโยบายสังคม.           2. สังคมสงเคราะห์.
           HN28           361.61

   ISBN   978-616-7398-49-5     บาร์โค้ด    9786167398495
         ผู้แต่ง : กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : สส.บ., สส.ม., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Master of Public
Administration, The University of Queensland, Brisbane, Australia; Ph.D. in Social Work (Research in Policy), The University of Calgary, Alberta, Canada
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสองทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นความสนใจในเรื่องสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรืออีกนัยหนึ่งคือ สาระสำคัญของการสวัสดิการสังคมและนโยบายสังคม เป็นสิ่งที่กล่าวถึงกันอย่างเป็นหลักการและกระบวนการกันมากขึ้น ทั้งในหมู่นักศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม ผู้บริหารงานทางสังคม ตลอดจนนักการเมืองและประชาชนทั่วไป

หนังสือ นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม พยายามตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยนำเสนอเนื้อหาด้านนโยบายสังคม ตั้งแต่การถกเถียงเรื่องความหมายและองค์ประกอบพื้นฐาน หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสังคมกับสวัสดิการสังคมโดยถือว่าสวัสดิการสังคมในความหมายกว้างนั้น แทบจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับนโยบายสังคม อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปในด้านความหมายยังคงแตกต่างไปตามความเชื่อของนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง


วิเคราะห์ปัญหาสำคัญในสังคมไทย
   พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 208 หน้า, ราคา 190 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ไทย- -ภาวะสังคม.           2. สังคมสงเคราะห์.
           HN700.575

   ISBN 974-571-964-1      บาร์โค้ด 9789745719644
         ผู้แต่ง : นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์, รศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : B.A. (pass), Miranda House College, Delhi University; M.A. (Social
Work), Delhi School of Social Work, Delhi University; Ph.D. (Social
Work), Delhi University
ปัจจุบันปัญหาในสังคมไทยมีมากมายและกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งท้าทายและรอคอยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปแก้ปัญหาอย่างจริงจังและรีบด่วน การวิเคราะห์ปัญหาสำคัญในสังคมไทยเล่มนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับปัญหาสำคัญใน สังคมไทยที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการ แก้ปัญหาไว้เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษาและสนใจทางด้านนี้ ตลอดจนผู้ที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขและพัฒนาสังคม ด้านต่าง ๆ ด้วย

ผู้ที่ศึกษาทางด้านสังคมสงเคราะห์ควรมีความเข้าใจ และมีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาสำคัญในสังคมไทยให้ได้เสีย ก่อนจึงจะสามารถใช้ทักษะทางสังคมสงเคราะห์ในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคมได้

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
**จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

สังคมสงเคราะห์แนวสตรีนิยม: ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
   พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2546, ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 200 หน้า, ราคา 140 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์สำหรับสตรี.
           HV1444

   ISBN 974-571-851-3      บาร์โค้ด 9789745718517
         ผู้แต่ง : วันทนีย์ วาสิกะสิน, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : สส.บ. (เกียรตินิยมดี), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;
Master degree in Public Health, University of Hawaii, U.S.A.
**หนังสือตำราที่ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือนี้ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแนวคิดความเสมอภาคทางเพศระหว่างผู้ชายและผู้หญิงที่มีความสำคัญต่อสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องบทบาทของชายและหญิง แนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดสังคมสงเคราะห์เป็นแนวคิดที่มีคุณค่าในการพัฒนาคนและสังคม นักสังคมสงเคราะห์สามารถนำแนวคิดทฤษฎีทางสตรีนิยมมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน และสังคม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลในลักษณะของการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดผลดีแก่ทุกคนในสังคมไม่ว่าชายหรือหญิง

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาวิภวัฒน์

   พ.ศ. 2556, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 214 หน้า, ราคา 200 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ.   2. สังคมสงเคราะห์โดยรัฐ- -ไทย.   3. ความมั่นคงของมนุษย์.
           4. ความมั่นคงของมนุษย์- -ไทย.
           HV31

   ISBN  978-616-3140-49-4     บาร์โค้ด  9786163140494
         ผู้แต่ง : พงษ์เทพ สันติกุล, ผศ. ดร.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
หนังสือ สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ นำเสนอเนื้อหาเชิงลึกและบทวิเคราะห์ของ
       - แนวคิดพื้นฐานอันเป็นที่มาของสวัสดิการสังคม
       - ประวัติศาสตร์สวัสดิการสังคมทั้งของตะวันตกและไทย
       - ความหมายและผลกระทบของ "โลกาภิวัตน์" ที่มีต่อระบบสวัสดิการสังคมของต่างประเทศและของไทย 
       หนังสือนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและโท วิชานโนยบายสวัสดิการสังคม และผู้สนใจทั่วไป

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์


หลักการและกระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาค

   พ.ศ. 2555, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 212 หน้า, ราคา 150 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. สังคมสงเคราะห์.
           HV31

   ISBN  978-616-7398-92-1      บาร์โค้ด  9786167398921
         ผู้แต่ง : ระพีพรรณ คำหอม , รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       การศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้งานสังคมสงเคราะห์มีการรื้อสร้างค่านิยมทางวิชาชีพใหม่ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ หลักการใหม่ เช่น การลดความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค การเป็นภาคี/หุ้นส่วนการทำงาน ความเป็นพลเมือง การเสริมพลังอำนาจ และการรับรองการเป็นวิชาชีพ หลักการถือเป็นหลักคิดที่ส่งผลต่อวิธีการ รูปแบบกระบวนการและขั้นตอนการปฏบัติงานสังคมสงเคราะห์
      ปัจจุบันการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาคมีการใช้ศัพท์ใหม่ว่า "สังคมสงเคราะห์คลินิก" และมีการพัฒนางานที่กว้างขวางมาก เน้นการบูรณาการวิธีการ ระดับปฏิบัติงานทุกระดับ เน้นการทำงานบูรณาการเชิงสหวิชาชีพมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากฎหมายใหม่ที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์หลายฉบับได้กำหนดกลไกการทำงานของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ให้เป็น "ผู้คุ้มครองสวัสดิภาพของกลุ่มเป้าหมาย" ในรูปแบบต่าง ๆ/ ข้อท้าทายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์จุลภาคคือ ทำอย่างไรที่จะทำให้เรื่องราวเล็ก ๆ ของกรณีศึกษาไปสู่กระแสการขับเคลื่อนทางสังคม และการก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตต่อไปได้อย่างไร

*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต


อาชญาวิทยา
   ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2547, ขนาด 8 หน้ายก, จำนวน 160 หน้า, ราคา 210 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. อาชญาวิทยา.           2. การป้องกันอาชญากรรม.           3. อาชญากรรม.
           HV6026

   ISBN 974-571-918-8      บาร์โค้ด 9789745719187
         ผู้แต่ง : สุดสงวน สุธีสร, รศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; M.S. in Criminology and Certificate in Victim Services, California State University-Fresno, U.S.A.
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิวัฒนาการของสำนักคิดทางอาชญาวิทยา อาชญากรรม ทฤษฎีสาเหตุการกระทำผิด ซึ่งได้จัดหมวดหมู่ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ ผู้อ่านจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกี่ยวกับการกระทำผิดได้อย่างชัดเจน เหมาะสำหรับเป็นหนังสือคู่มือนักศึกษาที่เรียนวิชาอาชญาวิทยา วิชาการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจปรากฏการณ์การกระทำผิดที่เกิดขึ้นในสังคม

หนังสือโครงการ
วิชาการที่น่าพิมพ์

อั้งยี่สยามฉบับอาชญาวิทยา                                                                        
   พ.ศ. 2553, ขนาด 13 หน้ายกพิเศษ, จำนวน 166 หน้า, ราคา 150 บาท

   ข้อมูลบรรณานุกรม
           1. ขบวนการอาชญากรรม- -ไทย..           2. กลุ่มอิทธิพล- -ไทย.           3. ชาวจีน- -ไทย- -ประวัติ.
           HV6453

   ISBN 978-616-7398-27-3      บาร์โค้ด  9786167398273
         ผู้แต่ง : พเยาว์ ศรีแสงทอง , ผศ.
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
         การศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต (พัฒนาชุมชน) วิทยาลัยครูสกลนคร, สังคมสงเคราะห์มหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธิรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบกับผู้อ่านเกี่ยวกับความเป็นมาและความหมายของคำว่า "อั้งยี่" จากประเทศจีนสู่ประเทศไทย เหตุการณ์สำคัญและการวิเคราะห์กระบวนการกลายมาเป็นอั้งยี่กับอาชญากรรมในทัศนะของอาชญาวิทยา นอกจากนี้ยังอธิบายถึงบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยความผิดฐานอั้งยี่และบทบัญญัติพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานอั้งยี่
        หนังสือเล่มนี้มีข้อมูลพื้นฐานการศึกษาวิเคราะห์ผู้กระทำผิด สาเหตุแห่งการกระทำผิด เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้กระทำผิด และการบริหารงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม เหมาะสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้สนใจทั่วไป
 
*จำหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปาง
*สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต

 

  Top